Sverige strammer endelig sin asylpolitik, men vil det bremse indvandringen?

Tirsdag den 24 november 2015 vil gå over i historien som dagen, hvor Sverige opgav sin sin status som humanitær stormagt, og fundamentalt ændrede sin asylpolitik, så den med virkning fra april 2016 kun vil opfylde EU’s minimumskrav. U-vendendingen skal ses i lyset af, at landet fungerer  som en magnet på flygtninge og økonomiske migranter. Med forventet 180.000-190.000 asylansøgere i 2015, og mindst ligeså mange i 2016, hvortil man kan tillægge familiesammenføringer (her kan man gange med en faktor 2,4), vil antallet af nytilkomne nærme sig den lille million, eller ca. 10% af Sveriges befolkning. Det kan Sverige hverken økonomisk eller kulturelt holde til, og det har den rødgrønne svenske regering omsider indset.

Asylstramningerne  vil bl.a. indebære, at:

• flygtninge ikke længere kan få automatisk kan få permanent opholdstilladelse med mindre de er kvoteflygtninge (i alt 5.000), eller de er under 18 år med eller uden familie. For andre vil opholdstilladelsen fremover være 3 år. Flygtninge med særligt beskyttelsesbehov kan få deres ophold forlænget med et år.

° Hvis en flygtning ønsker ophold udover de 3 år, skal pågældende præstere en skattepligtig indkomst, der viser at vedkommende kan forsørge sig selv (selvforsørgelseskrav).

• Endelig kan asylanter kun blive familiesammenført med deres allernærmeste familie, og det vil formentlig også indebære et skærpet forsøgerkrav.

Set i sammenhæng med de danske asylregler og de 34 asylstramninger, som V-regeringen fremlagde i midten af november, er de  svenske stramninger ikke særligt vidtgående. Eftersom Danmark har forbehold for EU’s asylpolitik, er Danmark ikke forpligtet til at overholde EU’s minimumskrav, men kan have, og har, langt strammere regler. Men der er også andre grunde til, at svenskerne ikke skal håbe på, at den ny asylpolitik vil bremse Sverige tiltrækningskraft på migranter.

Et karakteristisk træk ved flygtningestrømmen til Europa (vi ser et øjeblik bort fra økonomiske migranter) er, at der er vendt op og ned på det normale mønster. Det normale mønster er, at flygtninge (især krigsflygtninge) blot søger i sikkerhed, hvilket de kan finde i nærområderne. Derfor flygtede  de syriske krigsflygtninge ved borgerkrigens begyndelse altovervejende til Libanon, Tyrkiet og Jordan. Men fra og med 2014 er de i stigende grad migreret videre til Europa, og der er der blevet vendt op og ned på det hele: Frem for at søge asyl i Grækenland eller et af de første EU-lande, de kommer til (asyl kan de søge, fordi hverken Tyrkiet, Libanon eller Jordan er medlem af FN’s flygtningekonvention), rejser de flere tusinde kilometer for at nå deres bestemmelsessted. Nogle strander ganske vist i Grækenland, Bulgarien eller Ungarn, fordi de ikke har råd til at rejse videre, men langt de fleste søger til Tyskland eller Sverige med henblik på at skabe sig en tilværelse der. De starter som flygtninge i fx Tyrkiet, efter noget tid migrerer de gennem adskillige sikre lande med henblik på at ende som indvandrere i det land, de opfatter som mest attraktivt.

Den norske forsker Jan-Paul Brekke gennemførte for nogle år siden en undersøgelse af, hvorfor flygtninge søgte asyl i Norge. Undersøgelsen( ‘Why Norway?’, 2010), der var interviewbaseret, nåede frem til, at ‘fremtidsmuligheder’ og ’sociale netværk’ var vigtigere end asylpolitikken i bestemmelseslandet.

Ved fremtidsmuligheder forstod Brekke bestemmelseslandets velfærdssystem (herunder velfærdsydelser), muligheden for at få en uddannelse, mulighederne for at opfostre børn og mulighederne for at finde arbejde. Sverige scorer højt på samtlige parametre, og formentligt samlet set højest blandt alle 28 EU-lande, og det kommer den nye svenske asylpolitik ikke til at røre ved.

Den næstvigtigste faktor (bortset fra sikkerhed som jo gælder i alle EU-lande) var i følge Brekke ’sociale netværk’. Herved forstås, at man allerede har familie og venner i bestemmelseslandet, og at der bor mange fra hjemlandet i dette land. Denne faktor kan man i bred forstand kaldes for diaspora. Som traditionelt indvandrerland opfylder Sverige i høj grad også dette kriterium, og derfor er der grund til at tro, at Sverige også fremover vil fungere som magnet for især syrere, afghanere og irakere, som i 2015 har domineret indvandringen i Sverige.

Dertil kan man tilføje Sveriges asylpolitik. Ifølge den svenske regerings udspil er der ikke lagt op til, at de svenske asylanerkendelsesprocenter skal reduceres markant. Disse er i forvejen blandt højeste i EU. Hvor anerkendelsesprocenten for syriske flygtninge er omkring 100% i både Danmark og Sverige, er det langt lettere for afghanere og irakere at opnå asyl i Sverige end i Danmark. Anerkendelsesprocenten i 2015 har for afghanere været 76,6% i Sverige mod kun 34,7% i Danmark, og for irakere 58,1% i Sverige mod kun 28,6% i Danmark. Sålænge Sverige ikke ændrer på den praksis, vil dette i sig selv fastholde landet som asylmagnet. Som det fremgår af figuren herunder er asylchancerne for afghanere og eritreere også gunstigere i Sverige end i Tyskland, mens det omvendte forholder sig for irakere. Det skal tilføjes, at anerkendelsesprocenten for irakiske asylansøgere er endnu højere (82%) i Finland, og det forklarer hvor Finland har fungeret som en magnet på netop irakere. I efteråret ændrede Finland dog den praksis, og det har stoppet strømmen af irakiske asylansøgere. Dette viser også, hvor vigtigt anerkendelsesprocentparametret er blevet. Hvis Sverige vil bremse migranttilstrømningen må det nødvendigvis gennemføre meget markante stramninger på dette område.

 

anerk-proc-4-nationalit

Hvis Sverige fremover vil indføre begrænsede opholdstilladelser, skal man også gennemføre en langt mere konsekvent hjemsendelsespolitik. I Sverige befinder der sig et meget stort antal, som gennem årene har fået afslag på deres asylansøgning, men som stadig befinder sig i landet. Der skydes på 50.000-75.000. Samtidigt er det gået ned ad bakke med effektiviteten i hjemsendelsespolitikken. I 2012 forlod 64% af de afviste asylansøgere Sverige,  2013 faldt andelen til 57% og i 2014 faldt den til 52%, dvs. kun lige godt halvdelen af de afviste asylansøgere forlod Sverige. Denne udvikling forklarer, hvorfor antallet af personer, der opholder sig illegalt i Sverige er steget eksplosivt. Det svenske politi har tilkendegivet, at det ikke har ressourcer til at opspore de mange illegale, men den byrde de står overfor, vil blive meget større, hvis Sverige implementerer den asylpolitik, som det i dag har annonceret.

Argentina svinger til højre og de bliver ikke de sidste.

For 100 år siden var Argentina et af verdens absolut rigeste lande og en magnet for migranter fra Europa. Kun USA modtog flere.  I dag er landet mest kendt for den økonomiske nedsmeltning i 2001-2002, skyhøj korruption, svage institutioner, høj inflation og populistisk venstreorienteret økonomisk politik, hvor alle kneb gælder.  Det indebærer også kronisk svindel med officielle tal for bl.a. inflation og fattigdom.

Med valget af den centrum-højre orienterede Mauricio Macri som præsident i søndagens valg, er der måske håb for reel forandring i Argentina til det bedre. Macri har således ført valgkamp på at gennemføre markedsreformer, få genetableret landets internationale kreditværdighed og få gjort op med Peronisternes greb om det Argentinske samfund.

Det bliver ikke nogen let opgave, og givet at begge de de to seneste præsidenter, der ikke kom ud af den peronistiske bevægelse, begge måtte gå af før tid, er der nok grund til at slå koldt vand i blodet.

Som OECD skrev i sin seneste rapport om Argentina i juni 2014 under overskriften “A normalization of macroeconomic policies is required to recover stability and boost growth”:

Investors’ confidence is recovering thanks to recent legal changes that have improved the investment climate for international oil companies, expanding the possibility of exploiting the large energy potential of the country. This provides an opportunity to improve the business climate and facilitate investment, thus contributing to stronger medium-term growth.

A resolution of debt legal challenges would also help Argentina return to sustainable growth. This would make it possible to regain access to international capital markets and help to reestablish normal financial conditions. After normalizing relations with creditors, Argentina could dismantle existing restrictions on capital flows, thus eliminating the gap between the official and informal foreign exchange market. Although the recent issuance of 10-year government bonds denominated in foreign currency shows an initial improvement in relations with financial markets, solving the debt legal challenges remains necessary to obtain external financing at lower rates.

To improve growth prospects and social outcomes, it will be necessary to increase productivity growth. Reducing the barriers to international trade would contribute to stronger productivity because competition with foreign supplies would encourage firms to become more efficient. The reduction of product market regulations would also go in this direction, by lowering barriers to market entry and enhancing domestic competition over time. Finally, there is a strong need to improve the quality of education to boost the skills of the labour force.

Kodeordet er nok “normalisering” og normal kan man ikke just kalde Argentina de seneste mange år. Nemt bliver det ikke, og om Macri har evnerne til at gøre op med de grundlæggende problemer i Argentina bliver spændende at følge. Vi krydser fingre.

For mere om søndagens valg, se også mit indlæg på Americas.dk.

Ps. Pilen peger mod et mere blåt Latinamerika i de kommende år. Brasilien er i sin største krise i årtier, Venezuela er ren kaos  og væksten er generelt lav i regionen, og klart ringest i de lande med den mest venstreorienterede økonomiske politik. Det vender jeg tilbage til på et senere tidspunkt, både her og på Americas.

Nedenfor ses forøvrigt udviklingen i investeringer og forventninger (tal fra OECDs rapport i sommer) – Lykkes det at få styr på de fortsatte udenståender fra statsbankerotten i 2002 og sikre indenlandske og udenlandske investorers tiltro til Argentina, kan valget faktisk indvarsle et historisk vendepunkt i Argentinsk økonomisk og politisk historie.
Argentina

 

 

 

Mindre progressiv registreringsafgift er ikke ”skævt” – selv om man elsker fordelingspolitik

Efter finanslovsaftalen om at sænke den progressive registreringsafgift fra 180 til 150 pct. er DF blevet kritiseret for at have medvirket til ”skæv fordelingspolitik”.

Argumentet? At de dyrere biler generelt købes af folk med højere indkomster. Altså kommer lettelsen især dem til gode. Observationen er i sig selv rigtig nok. Det er bare ikke noget godt argument for en progressiv registreringsafgift – heller ikke selv om man elsker fordelingspolitik.

Vareafgifter – og sådan én er registreringsafgiften – er ikke noget godt redskab til fordelingspolitik. Fordelingspolitik handler om at beskatte efter ”skatteevne”, men det er muligt at ”maskere” sin skatteevne ved at bruge mindre af den pågældende vare. Omvendt kan der være folk med lille skatteevne, som har en stor efterspørgsel efter den pågældende vare og bliver ramt uforholdsmæssigt hårdt.

Det er ikke grebet ud af luften. Tværtimod er det let at finde eksempler. I vores husstand kører vi ikke særlig meget i bil og har en efterhånden temmelig bedaget Ford Focus stationcar. Der er andre familier med lavere indkomst, som har et større kørselsbehov og brug for plads til flere, og som derfor betaler mere i registreringsafgift, end vi gør. Trods deres lavere indkomst.

Hvis man gerne vil beskatte folk med høj skatteevne, er det bedste redskab indkomstskatten. Man kan begrunde topskatten og personfradraget (som spiller en stor rolle for skattesystemets progression) med sin kærlighed til fordelingspolitik, men ikke vareskatterne. Vareskatter kan derimod begrundes med eksterne omkostninger forbundet med forbruget af den pågældende vare.

Jamen, der er da også eksterne omkostninger ved bilkørsel? Jo, men de kan ikke begrunde den progressive registreringsafgift. Faktisk er de eksterne omkostninger allerede dækket af de øvrige bilafgifter (benzin-, diesel-, grøn ejerafgift etc.). Derfor er der ingen god grund til også at have registreringsafgiften – og slet ikke den høje progressive sats.

At afgifter bør bruges til at korrigere for eksterne omkostninger og ikke fordelingspolitik følger bl.a. af et grundlæggende resultat i skatteteorien. Det skyldes to økonomer, som rent faktisk elsker fordelingspolitik og ikke kan mistænkes for at slet skjulte ”neoliberale” motiver i ærmet: Joe Stiglitz og Anthony Atkinson.

Der er altså ingen gode grunde til den høje og progressive registreringsafgift. Hvis man elsker fordelingspolitik, kan man gå ind for at beskatte høje indkomster mere end små. Men at beskatte dyre biler hårdere end små giver ikke nogen fordelingspolitisk mening. Det er vel omfordeling mellem indkomster og ikke mellem biler, man er ude efter?

Danish happiness is not caused by the welfare state

In some of the most unlikely places in the world, people know that Denmark is the happiest country of all countries covered by international surveys. Politicians and ordinary people are therefore asking what makes the Danes so satisfied with their lives. The topic also occasionally pops up as an issue in political discussions in the UK and US, as well as in Denmark itself. The policy implications that politicians in most places draw from the simple observation that Denmark most years has the top spot are nevertheless wrong. Danish happiness has nothing to do with the welfare state.

People reach the erroneous conclusion by combining two well-known observations: Denmark is the happiest country in the world, and Denmark – as one of the three Scandinavian countries – has one of the largest welfare states in the world. As Swedes and Norwegians are also among the happiest populations, it is easy to surmise that the welfare state creates happiness. It is, however, demonstrably wrong and the simple picture arises because the some of the same factors that allow the Scandinavian welfare states to exist this side of bankruptcy also create happiness. In technical terms: the correlation between welfare state size and happiness is spurious.

While plenty of politicians and political commentators claim that welfare policies create happiness, it has been a strangely well-kept secret in happiness studies since Ruut Veenhoven first published a paper on the topic in 2000 that they don’t. Veenhoven set out to estimate how much happiness is created by the welfare state, clearly expecting a substantial positive effect, but found a zero. Most subsequent studies have recreated the zero while several recent studies also find that while redistribution does not generate happiness, non-redistributive policies in countries with larger government sectors are in general associated with lower levels of happiness.

In a particular Scandinavian context, it is also easy to see how the welfare state logically cannot be associated with happiness. The Social Democrat governments of Denmark headed by Poul Nyrup Rasmussen did more to reform the welfare state and roll back some of its most generous policies in the mid-1990s than any subsequent government. Yet, as is evident in the figure below, nothing happened to Danish happiness in those years. Similarly, Sweden deregulated markets, reformed parts of the government sector and substantially reduced taxes and expenditures in the mid-1990s without experiencing any changes in happiness. The only effects of these policies, which would have been vilified as ‘neoliberal’ had they been implemented anywhere else than in Scandinavia, simply seem to have been a change in the expectations that people have of what the public sector delivers to the population in return of the taxes paid by the same population.

Lykke over tid dkIf the welfare state does not create happiness, what is then the key to understanding Danish happiness? The answer can be found in the cultural fabric of the country, and particularly in two factors. The second figure illustrates the importance of the two features that do explain why Denmark, and not some other rich, democratic nation, has the happiest population in the world: having the combination of one of the highest trust levels in the world and the highest share of people stating that they are free to choose the life they want.

lykke tillid frihed dkWhen asked if you can in general trust other people, or if you have to be careful, about 70 % of Danes respond that you can trust other people. While Norwegians and Swedes share the Danish trust level, the global average is 27 %, and even in well-functioning neighbouring countries like Germany and the United Kingdom, ‘only’ about 40 % declare that they trust most of their fellow citizens. In terms of trust in other people – but no trust in government – Scandinavia is head and shoulders above the rest of the world. Similarly, when Gallup asked people about their freedom to choose the life they want to lead, Denmark turned out to be the freest country in the world. 94 % of Danes (and 93 % in Norway and Australia) stated that they were free to choose. While the welfare state makes the Danes less economically free, their perception of how socially free they are – their personal freedom – ranks among the strongest in the world.

At the end of the day, the confusion of why the Danes are so happy comes from the fact that what matters is what you don’t get used to. Denmark is a country in which a welfare state built by incredibly greedy politicians who hunger for popularity and votes can actually be funded – at least for the time being. But what makes the Danes happy are features that you don’t read about in the newspapers or hear about on NBC: the trust in fellow citizens and sense of personal freedom is something that people only come to discover if they visit the country or if Danes suddenly experience what it is likely to live in a country without that trust.

When a Danish woman a few years ago got arrested in New York for leaving her sleeping baby in a pram on the sidewalk outside the café where she was having lunch, she did what Scandinavians do every day. Until a journalist wrote about it, the American public treated her like a horrible mom because they couldn’t imagine a country where people could do that. Likewise, it can be difficult to imagine a country where you’re not only free to have whatever religion you like, but also free to be free from religion. Those things have nothing to do with the state, and everything to do with the Danish ‘menneskesyn’ – the way we see other people. I’m happy that the welfare state didn’t change that!

Bang For The Buck

Hash

I forbudstidens USA i 1920erne talte man om fænomenet “Bang for the Buck”. Forbuddet medførte en kraftig forøgelse i forbruget af skarp spiritus på bekostning af mindre alkoholiske drikke.

Samtidig gik folk til yderlighederne for at indtage alkohol på den mest “rus-effektive” måde. For eksempel at injicere alkohol på samme måde som man i dag injicerer heroin (og kokain) for at få maksimal effekt.

Så snart forbuddet ophævedes, vendte forbrugssammensætningen tilbage til en mere normal sammensætning.

Forklaringen er naturligvis at indtagelsen af alkohol under forbuddet primært blev drevet af ønsket om at blive fuld. Set fra udbyders side var det naturligvis også en fordel med stærk spiritus, da den hermed fyldte mindre.

Hash er 3 gange stærkere end for 20 år siden, eller er det?

I dagens medier, bl.a., Berlingske Tidende, er der så en historie om at hash er blevet 3 gange stærkere de seneste 20 år. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens årlige rapport, hvor man også kan læse at forbruget af illegale rusmidler er faldende, ikke mindst blandt de helt unge.

Under overskriften “Overraskende højt indhold af THC i hash”, skriver man bl. a. at

En særlig gennemgang af hashanalyser i Danmark gennem 2014 viser, at THC-indholdet i gennemsnit er 28 %, hvilket er betydeligt højere end år tilbage. Som med andre stoftyper ses store variationer i kvaliteten af hash med et spænd i THC-indholdet fra 13 % til 48 %. Det er usikkert, hvad den stigende koncentration af THC betyder, men det må antages, at risikoen for psykiske skadevirkninger stiger.

At det skulle være udtryk for at hash er blevet væsentligt stærkere, er dog forkert. Århus Universitet, som har stået for analysen af HTC indholdet, skriver således, at

Forklaringen på den forhøjede kvalitet skal sandsynligvis findes i nye forædlede cannabisplanter dyrket under nye former. Traditionelt er cannabisplanter dyrket og høstet under åben himmel i eksempelvis Marokko og Libanon. De udendørs vækstbetingelser betyder, at kvaliteten af planterne er lav og den salgsklare hash ikke så potent. I dag er cannabisproduktionen i højere grad flyttet til de europæiske lande, heriblandt Danmark, og foregår i de såkaldte skunk-væksthuse. Her bliver forædlede cannabisplanter (også kaldt skunkplanter) produceret med kunstigt tilført lys, varme og gødning. Den accelererede vækstproces resulterer efter få måneder i ekstra store og THC-holdige planter. Udover det forhøjede THC niveau, indeholder de forædlede cannabissorter også en anden sammensætning af de psykoaktive stoffer. Denne ændring er mistænkt at forøge risikoen for skadelige virkninger ved hashrygning.

Med andre ord fortrænger stærkere cannabis produkter mindre stærke. Fuldkommen som det skete med alkohol i forbudstidens USA. Der burde have været hovedhistorien i dagens medieomtale, i stedet for den faktuelt forkerte påstand om at hash er blevet stærkere.

På et legalt marked ville man naturligvis få oplysning om hvor stærkt den hash, pot eller skunk man køber er, hvorved de psykiske skadevirkninger, som sundhedsstyrelsen forestiller sig der kan opstå, alt andet ville mindskes.

Man kan så stille spørgsmålstegn ved hvor alvorligt et problem det er, givet at det jo er en kendt sag, at skunk generelt er væsentligt stærkere end hash.

Molenbeeks saudiske forbindelse

Efter terrorangrebene i Paris er det omsider gået op for de danske medier, at Europas største terrorrede ligger i Bruxelles, ironisk nok klos op af EU’s institutioner i “Quartier des Institutions Europeennes”.

Kvarteret hedder Molenbeek. Det er et område og en selvstændig kommune på nogle få kvadratkilometer, som rummer mere end 100.000 indbyggere af overvejende marokkansk afstamning. Og det er samtidigt et af Belgiens fattigste kvarterer. Denne historie gentager medierne i ét væk i disse dag, men den giver en højest partiet forklaring på, hvorfor kvarteret er blevet så radikaliseret. Der findes mange indvandrertunge bydele i Europa, som er mindst ligeså forarmede som Molenbeek.

Hovedårsagen er dobbelt:

For det første er Molenbeek en kommune, som på grund af myndighedernes laissez-fairepolitik og manglende koordination er blevet overladt til sig selv. Dette er et systemisk træk ved Belgien, som er dybt splittet mellem det fransk talende Wallonien og det hollandsk talende Flandern. Fx, fungerer Bruxelles som 19 autonome politizoner uden den fjerneste form for koordination, og den belgiske efterretningstjeneste lider af stærk mangel på arabisk talende mandskab.

For det andet, og mindst ligeså interessant, så fungerer Molenbeek som Europas salafistiske højborg. ISIS er jihadi-salafistisk, og salafismen er den mest ultrakonservative retning indenfor islam. Salafismen udgik oprindeligt fra Saudi-Arabien, hvor ca. 45% af befolkningen anslås at være salafister. Denne religiøse bevægelse er meget stærkt beslægtet med wahhabismen (ca. 40% af Saudi Arabiens befolkning). De to begreber anvendes nærmest synonymt. Wahhabismen er opkaldt efter Mohammed al-Wahhab, som hjalp Saud-familien til magten tilbage i 1740’erne. Den saudiske kongefamilie bærer Mohammed al Wahhabs blod, idet al-Wahhab og Mohammed ibn-Saud besejlede deres skæbnefællesskab ved at gifte Wahhabs datter med ibn-Sauds søn.

Molenbeek er som nævnt præget af marokkanske indvandrere og efterkommere. Umiddelbart skulle man ikke tro, at de havde nogen tilknytning til Saudi-Arabiens ekstreme Wahhabi-salafisme. De marrokanske gæstearbejdere var langtovervejende sufister, hvilket er en meget uortodoks trosretning indenfor islam. Det var faktisk sufismen, som al-Wahhab hadede mest, og slog hårdest ned på.

Men i 1970’erne, da den saudiske kongefamilie begyndte at bruge nogle af dens nyvundne oliemilliarder på at udbrede wahhabi-salafismen, blev Molenbeek udpeget som et hovedmål. Kongefamilien finansierede således ‘Grande Mosquée de Bruxelles’ (aka det islamiske kulturcenter) lige i nærheden af bydelen. Det blev den første moské i Bruxelles. Dertil sendte Saudi Arabien en stadig strøm af salafistiske prædikanter, som gradvist bidrog til at radikalisere de marokkanske indvandrere og efterkommere. Denne slags ekstremister fortsætter stadig med at prædike i den store Moské og i mange af Molenbeeks 22 moskéer, for moskéen ejes og styres fortsat af den saudiske kongefamilie.

Radikaliseringen af Europas unge muslimer

Hvorfor har de vestlige samfund så mange unge muslimer, som enten er eller er i fare for at blive radikaliseret?

For at besvare spørgsmålet, må vi starte med at skrue tiden tilbage.

Det radikale islam har rødder i politisk islam. Politisk islam, også kaldet islamisme, kan spores tilbage til årene efter 1. verdenskrig. I 1924 afvikledes det sidste islamiske kalifat som sidste trin i det osmanniske rige. Det nye Tyrkiets leder, Mustafa Kemal Atatürk så de vestlige samfund med deres liberale frihedsværdier og sekularisme som forbillede og forsøgte at skabe det ny Tyrkiet i det billede.

Det osmanniske riges endelige sammenbrud betød også afslutningen på det egyptiske Muhammed Ali-dynasti, som havde været en osmannisk provins, og fra 1867 en osmannisk vasalstat under stærk britisk indflydelse, og fra 1914 et regulært britisk protektorat. Det førte efter 1. verdenskrig til en revolte mod det britiske styre, og Egyptens uafhængighed blev erklæret i 1922. Briterne beholdt dog deres militære tilstedeværelse indtil General Nassers militærkup i 1954.I denne fase (mere præcis i 1928) dannedes det Muslimske Broderskab, som havde som mål at islamisere Egypten, så samfundet og staten byggede på muslimske værdier og principper.

General Nasser slog hårdt ned på det Muslimske Broderskab, og arbejdede i stedet på at skabe arabisk sammenhold (pan-arabisme) samlet omkring stærke arabiske nationalstater vendt mod Israel. Pan-arabismen og general Nasser led det totale nederlag, da de tre militært stærkeste arabiske stater på det tidspunkt (Egypten, Syrien og Jordan) planlagde et angreb, som havde til formål at fjerne Israel fra landkortet. I dagene op til krigen var stemningen euforisk blandt arabere og palæstinensere, men de fik et lammende chok, da Israel foranstaltede et modangreb, som eliminererede den egyptiske hær på få timer. Det var i den såkaldte seksdageskrig i 1967.

Det kom panarabismen sig aldrig over, og de nye styrer kom derefter under stærk vestlig (fx USA i Egypten under Sadat eller Jordan under kong Hussein) eller sovjetisk (fx Syrien under Assad) indflydelse. Særlig den sovjetiske indflydelse var forhadt fordi tilstedeværelsen var så manifest.

Efter den første oliekrise i 1973/74 tager Saudi Arabien så og sige over, da den olierige stat begynder at bruge sine petro-dollars på at udbrede sine fundamentalistiske religiøse budskaber: Der bliver bygget moskéer, universiteter, skoler, børnehaver etc. over alt i Mellemøsten. Dermed bliver der uddannet et helt nyt hold af religiøse prædikanter, som er mere fundamentalistisk indstillet end hidtil.

Udviklingen er langsom, men derfra gik det støt fremad mod en stærkere fundamentalisering af islam. Forskere talte om islams genopvækkelse.

1979 var et skelsættende år. Det var året for den islamiske revolution i Iran og det første islamiske styre siden kalifaterne. Revolutionen var ganske vist shiitisk (shiiterne udgør kun 10% af alle muslimer, og de er forhadte af fundamentalistisk indstillede sunnier. Sunnimuslimer udgør 90%), men den bidrog også til større selvbevidsthed blandt sunnimuslimer. Nytårsmorgen i året 1400 efter islamisk kalender angreb ca. 500 jihad-salafister Den Store Moské i Mekka – et angreb, som indvarslede begyndelsen på jihad-salafistisk terrorisme. Terrorangrebet fører i de følgende år til en række attentater og terrorangreb i Mellemøsten, hvor vi i Vesten almindeligvis kun kender til attentatet på præsident Sadat i 1981 og bomningen af den amerikanske ambassade i Beirut i 1983.

Op gennem 1980’erme samledes mange jihadister i Afghanistan i borgerkrigen mod Sovjetunionen og det afghanske styre. Den nuværende konge i Saudi Arabien, Sulman spillede en vigtig rolle som økonomisk sponsor og mellemmand i rekrutteringen af jihadkrigere. På det tidspunkt havde Osama bin Laden, hvis far havde skabt sig en formue på at stå bag alle større byggerier i Saudi-Arabien, også direkte adgang til Sulman og kongefamilien.

Efter russernes tilbagetrækning fra Afghanistan i 1989, vender Osama bin Laden blikket mod Vesten mod hvilken han erklærer krig i 1992 gennem en selvforfattet fatwa. Forinden opretter han al-Qaeda-netværket. Al-Qaeda forsøger at gennemføre sit første terrorangreb på vestlig jord året efter ved at bombe World Trade Center.

I 1998 udarbejder bin Laden og al-Qaedas nuværende leder, Ayman al-Zawahiri et nu fatwa, hvor man truer med et omfattende angreb mod amerikanske bygningssymboler. Det angreb gennemføres med succes tre år senere i 2001. Zawahiri er i øvrigt interessant i den forstand, at hans far var advokat for Sayyid Qutb. Qutb var en af Egyptens førende islamister, indtil han blev fængslet af general Nasser. I fængslet blev Qutbs sind gradvist formørket, og han endte med argumentere for, at voldelig jihad var en pligt for alle muslimer. Qutb var Osama bin Ladens store forbillede, ligesom han er et forbillede for de flest jihadister i dag.

For at afrunde den historiske gennemgang dannede sunnimuslimer i 2004 Islamisk Stat i Irak. Det skete efter en sunnimuslimsk revolte mod, at USA havde indsat mange shiamuslimer i den nye regering efter det amerikanske angreb i 2003. Islamisk Stat udvider sit territorium til Syrien under den syriske borgerkrig i 2013. IS rekrutterede mange jihadister fra Vesteuropa, og disse jihadister opfattes generelt som de mest voldelige og determinerede.

Vesteuropa har så og sige importeret hele denne udvikling. De første muslimske indvandrere, der ankom i slutningen af 60’erne og 1970’erne som gæstearbejdere var generelt relativt ikke religiøse, eller også holdt de en meget privat og lav profil med deres religiøsitet. Anderledes har de i stigende grad været med de muslimer, der er indvandret fra 1980’erne og frem. Fundamentaliseringen af de vesteuropæiske muslimer kommer også til udtryk ved, at efterkommerne er mere religiøse end deres forældre, som kom til Europa som indvandrere. De unge er således mere selvbevidste om deres kulturelle rødder, og deres religiøsitet er ofte et udtryk for oprør mod deres forældres ryggesløshed.

Religiøsiteten, som også kommer til udtryk ved en afstandstagen fra, for ikke at sige had mod, vestlige værdier og kultur og livsformer – bl.a. kvinders selvstændighed og ret til at tænke og klæde sig, som de vil – er blevet forstærket mangefold af de sociale medier, som ligesindede kan bruge til at gejle hinanden op og ofte på arabisk fjernt fra mediernes søgelys. De sociale medier har bevirket, at afstanden mellem Europa og de kulturelle rødder i Mellemøsten nærmest er blevet elimineret.

Religiøsiteten er også blevet forstærket af de mange moskéer, som der er blevet givet tilladelse til at bygge i Vesteuropa. Her taler prædikanter lystigt om at vestlige værdier og levevis ikke er vejen frem, og indimellem inviteres deciderede hadprædikanter, som maner til kamp mod Israel og Vesten.

Endelig er religiøsiteten blevet forstærket af, at mange muslimer samler sig i indvandrertunge betonghettoer, hvor de kan skabe parallelsamfund, fjernt fra de vestlige samfund, som omgiver dem.

La Courneuve og ‘Les banlieues’ i Paris forstæder, Rosengården i Malmø, Molenbeek i Bruxelles, Soldiner Kiez i Berlin, Mjølnerparken på Nørrebro og Gellerupparken i Århus. Regulære muslimske diasporaer. Der trives islamismen. Den kommer til udtryk ved en afstandstagen og en foragt for alt, hvad der er vestligt. Det er her unge muslimer finder deres identitet, og nogle springer over hegnet og bliver jihadister.

Lyver diktaturer om vækst? (Ja)

I de senere år har der været relativt meget skrevet om det nominelt kommunistiske diktatur Kinas lynvækst. Kina og lignende eksempler på diktaturer med hurtig økonomisk vækst har givet baggrunden for en hel litteratur indenfor statskundskab, der drejer sig om såkaldte ”developmental states” og særligt ”developmental dictatorships.” Et problem, som det måske ikke er særligt diplomatisk at påpege, og som litteraturen stort set har ignoreret, er om man kan stole på nationalregnskaber fra diktaturer.

Når man kritiserer, at mange stoler på landenes væksttal, peger folk i litteraturen ofte på, at tallene jo kommer fra Verdensbanken. Men Verdensbanken får sine tal fra landenes egne statistikbureauer, og kun i ekstremt sjældne tilfælde melder banken ud, at den ikke stoler på dem. Så hvad gør man og hvem stoler man på?

En ny artikel, der forleden udkom i International Studies Quarterly, præsenterer en smart måde at håndtere spørgsmålet på. Christopher Magee og John Doces (begge fra Bucknell University) har fået den gode idé at sammenligne de officielle vækstmål med vækst beregnet fra NASAs mål for lysintensitet om natten. Tricket er, at det er almindeligt kendt at lysintensitet om natten er tydeligt forbundet med økonomisk udvikling. Når der således er reel udvikling i økonomien, må der også ske udvikling i nattelyset. Og lysintensitet er ikke noget, man umiddelbart kan lyve om.

I artiklen ”Reconsidering Regime Type and Growth: Lies, Dictatorships, and Statistics” sammenligner Magee og Doces derfor de to vækstmål mellem 1992 og 2008, og sammenholder dem med, hvor demokratisk landet er. Konklusionen er næppe overraskende, men meget klar: Diktaturer lyver om deres økonomiske vækst. I gennemsnit overdriver diktaturer deres årlige vækstrater med mellem ½ og 1½ procentpoint, hvilket er ganske alvorligt, givet at en ’almindelig’ real vækstrate er 2,5-3 %. For demokratier er der stort set ingen afvigelse mellem de officielle og de imputerede vækstrater.

Pudsigt nok peger Magee og Doces resultater på, at de to lande med de største afvigelser mellem de officielle tal og de imputerede vækstrater er Kina og Myanmar. Over perioden 1992-2008 voksede den kinesiske økonomi med næsten 10 % om året. Lysintensitetstallene peger på en reel vækstrate på 4-5 % i perioden. Nok var Kina en succes i perioden, men sandsynligvis slet ikke i det omfang, de har påstået. Og man må også spørge, hvad det betyder for hypoteserne om the developmental state? Hvis diktaturer lyver i det omfang, Magee og Doces finder, bliver det svært at kalde mange af disse lande for ’developmental’ på nogen meningsfuld måde.

Ekonomisk Debatt og svenske indlæg

Forleden kom det nye nummer af Ekonomisk Debatt – det glimrende, svenske økonomitidsskrift. Nummeret har bl.a. interessante artikler af Andreas Håkansson (Högskolan Kristianstad) om hvorvidt der er en klar sammenhæng mellem hvor ernæringsrigtige fødevarer er, og hvad de koster, og af Hans C. Blomqvist ((Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och Vasa) om Singapores industripolitik. Håkansson peger på, at det ikke er dyrere at være sund end usund. Implikationen er, at de usunde fattige ikke kan skyde skylden på deres spisevaner på deres fattigdom.

Ekonomisk Debatts redaktør Niclas Berggren tweetede også forleden om Timothy Taylors pragtfulde omtale om den engelske vindueskat. Alle politikere, der påstår af skat ikke ændrer folks adfærd, bør tvinges til at læse artiklen, der tydeligt dokumenterer, hvordan mørket på steder, de fattige boede, skyldtes den engelske skattepolitik.

Sidst, men ikke mindst, omtaler min anden svenske kollegaven Andreas Bergh denne fine artikel om, hvad folk tror om global fattigdom. For læserne af denne blog er det måske ikke så overraskende, at 2/3 af amerikanerne tror, at den globale fattigdom næsten er ”fordoblet”, mens kun 5 % rammer rigtigt: Den er omtrent halveret. Men selv i Sverige er det færre end hver fjerde, der rammer cirka rigtigt, mens 39 % tror på en fordobling. Forfatteren Tim Montgomerie peger således på, hvordan ikke blot uvidenhed men decideres fejlagtige antagelser driver folks opfattelse og dermed deres politiske præferencer. Som Mark Twain engang sagde: ”It ain’t what you don’t know that gets you into trouble. It’s what you know for sure that just ain’t so.”

Intern krig i den tyske regering om flygtningepolitikken? Er en kovending på vej?

I Tyskland er stabilitet og orden alfa og omega. Sådan har det været i hele efterkrigstiden. Disse grundprincipper er blevet rystet i deres grundvold af Angela Merkels velkomstpolitik. I den seneste måned er Merkel blevet belejret af kritikere fra alle tyske regeringpartier. Inden for Merkels eget parti, CDU, har seniorparlamentsmedlemmer udtalt, at det efterhånden er blevet svært at få øje på nogen, der støtter Merkels linje i flygtningepolitikken. Hårdest har kritikken været fra CDU’s søsterparti, CSU, anført af Bayerns ministerpræsident Horst Seehofer. Han stillede tidligere på ugen et ultimatum til Merkel om at få styr på flygtninge- og indvandrerpolitikken. Ellers ville CSU forlade regeringen.

Merkel er nu omsider ved at rette ind.

Torsdag aftalte de tre regeringspartnere en plan for de mange migranter, der er kommet til landet. De er især fra Balkan-landene, men også fra Afghanistan, som Tyskland ikke opfatter som flygtningeland.

De tre regeringspartier er enige om, at disse migranter skal forlade Tyskland. Hvordan det skal ske, er ikke helt klart. Men man er enige om, at migranterne skal melde sig til bestemte ankomstcentre, hvor de vl blive registreret og få uddelt et ID-kort. Desuden er det et strengt krav, at migranterne kun må opholde sig i nærheden af ankomstcentene. Bryder de denne regel, vil de med magt blive udvist af Tyskland. Desuden vil man i Afghanistan finansiere oprettelsen af lejre, hvor migranterne kan opholde sig, hvis der skulle være behov for det.

Nu kommer turen til den almindelige flygtningepolitik.

Fredag holdt indenrigsminister Thomas de Mazière en tale, hvor han signalerede en sensationel kovending i politikken overfor de mange syriske flygtninge. Mazière sagde, at flygtningepolitikken vil blive strammet, så syriske flygtninge nu kun kunne få subsidiær beskyttelsesstatus for ét år ad gangen, og at de ikke vil få ret til familiesammenføring.

Talen tiltrak store overskrifter i den seriøse Frankfurter Allgemeine Zeitung og i engelske The Guardian.

Senere på dagen dementerede Peter Altmeier (CDU), som er regeringskoordinator i flygtningepolitikken, planerne. Horst Seehofer, derimod jublede, og talte om, at den ny politik var en sensationel kovending fra “den politiske velkomstkultur til en realistisk flygtningepolitik”. Maziére derimod kom med forskellige og modstridende udtalelser, som signalerer, at der formentlig nu også foregår et internt politisk slagsmål i regeringen på dette centrale område.

Skulle den tyske indenrigsministers planer blive virkelighed, kan det får alvorlige konsekvenser for Danmark. Det vil nemlig betyde, at den tyske asylpolitik overfor syriske flygtninge vil blive mere restriktiv end den danske. Torsdag signalerede den svenske regering, at landet ikke kan tage imod flere flygtninge, og at disse vil blive sendt tilbage til Danmark og Tyskland. Hvis flygtningene ikke længere kan søge mod deres mest foretrukne destinationslande, fordi de enten afskæres fra det, eller fordi det er blevet mindre attraktivt, vil det stille Danmark i en meget sårbar situation.

Flygtninge- og migrantstrømmen fortsætter nemlig med uformindsket styrke, og over vinteren forventes flere hundredtusinde at ankomme til Europa.

EU-landene spiller i øjeblikket et ‘not in my backyard’-spil, hvor de efter tur enten genindfører grænsekontrol eller strammer deres flygtningepolitik. Senest har Finland skærpet sin asylpolitik overfor irakiske flygtninge markant, hvilket markant har bremset tilstrømningen af denne folkegruppe, som dominerer flygtninge til Finland. Torsdag meldte Sverige ud, og fredag blev det udstillet, at der også kan ske noget afgørende i Tyskland.