Skatteministerens nødvendige redskab?

Min med-Punditokrat Mikael Jalving kommenterede i sin Groft Sagt-kommentar lørdag meget passende skatteminister Kristian Jensens ludomani-udspil:

"Skatteminister Kristian Jensen, der repræsenterer et parti, der kalder sig liberalt, og en regering, der kalder sig borgerlig, oplyser nu den spilleglade befolkning om, at dens ludomani skal kortlægges. … Kære Kristian Jensen, nu skal jeg fortælle dig, hvad det er, du har gang i: Du spiller ludo med dit erklæret liberale sindelag, og nogen, f.eks. din chef, burde slå dig hjem eller i det mindste rykke dig tilbage til start. Du er en liberal ludoman, der klatter hele dit liberale renommé væk i ét sølle træk."

Det er ikke bare godt sagt, men rammende. Men faktisk er det kun toppen af isbjerget. Kristian Jensen, der før sin ministertid markerede sig som relativt principfast liberal, synes nu på rekordtid at være gået på rygrads- og holdningsmæssig stand-by. Jeg taler her ikke om, at han ikke dagligt farer ud med brask og bram imod skattetryk, skattevæsen og -uvæsen, o.s.v. Det kan man ikke forvente af manden eller nogen anden toppolitiker; en sådan bliver nødvendigvis i et eller andet omfang nødt til at affinde sig med de herskende forholds omfang og karakter (ellers ophører han snart med at være toppolitiker).

Dét, jeg taler om, er det for denne regering (og tilsyneladende enhver anden borgerlig-liberal af slagsen) så typiske (og symptomatiske): At man simpelthen holder op med at "checke" ens rygrad af. At man uden videre gummistempler, hvad embedsmændene placerer foran én. At man partout skal sige noget for at sige noget. At man skal gøre noget for at være synlig.Men sæt dog foden ned! Hold da op med at iværksætte de uliberale initiativer, som du ikke strengt taget er tvungent til.

Hvad mener jeg konkret? Tag et kik på bare nogle to af ministerens udspil fra én og samme dag:

  • Pressemeddelelse, 28/04/2005: Nye regler om såkaldte "narkotikaprækursorer", der er–med ministeriets egne ord–"gængse kemiske varer" med "mange lovlige anvendelsesformål" som f. eks. acetone, eddikesyre eller saltsyre. Dem må man (staten) nu regulere, fordi de kan anvendes til også at lave ting med, som man (borgerne) ikke må f.eks. ulovlig fremstilling af narkotika. "Jeg er glad for, at vi nu har fået denne lovgivning på plads. Det er meget vigtigt at ToldSkat har de nødvendige redskaber til at bekæmpe en sådan ulovlig fremstilling af narkotika", siger skatteministeren. "Reglerne vil regulere handelen … Der er bl.a. regler om erhvervelse af licens, om fremlæggelse af dokumentation ved import og eksport og om indberetning til ToldSkat vedrørende usædvanlige ordrer." Men her vil jeg så foreslå et par andre mulige, alternative områder, der kan reguleres yderligere af ToldSkat: kameraer (kan bruges til at fremstille ulovlig pornografi med!), mursten og haveskuffejern (kan anvendes voldeligt!), legetøj der ligger og flyder (kan forårsage ulykker i hjemmet!), glasflasker og gummislanger (hey! hvis man er bange for, hvad der kan bruges til narko-relaterede ting, skal man bare slå vejen forbi Roskilde Festival eller et dansk gymnasium for inspiration), o.s.v., o.s.v.
  • Pressemeddelelse, 28/04/2005: "Skrappere regler mod skatte- og afgiftssnyd" omfattende bl.a., at ToldSkat får ret til at beslaglægge produkter, varer eller emballager omfattet af pantordningen eller tage produkterne mv. i forvaring. "Dette skal sikre en mere effektiv kontrol med overholdelsen af pantreglerne." (Hvad med at foreslå, at staten blandede sig uden om panten?). Det omfatter også, at ToldSkat får adgang til at foretage kontrol på f.eks. byggepladser "for ved selvsyn at konstatere, om der er overensstemmelse mellem de oplysninger, myndighederne har fået fra hovedentreprenøren om underentreprenører og ansatte, og den faktiske virkelighed ude på arbejdsstedet." (Altså en krænkelse af privat ejendom uden dommerkendelse.) Det omfatter også, at ToldSkat får mulighed for at pålægge en virksomhed at føre logbog over de ansatte i virksomheden. "Det sikrer, at der sker en registrering af de ansatte allerede fra første arbejdsdag." (Ja, væk er de tider, hvor borgerligt-liberale mente, at det ikke var statens opgave at registrere private borgere.) Og ToldSkat kan, "hvis der er rod i regnskaberne", lade en revisor udarbejde regnskabet for den erhvervsdrivende og på dennes regning. (Ja–er rod i regnskaberne noget, som hører til statsmagtens absolutte kerneopgaver at gardere samfundet imod?) "Det er uholdbart, når lovlydige virksomheder udsættes for en unfair konkurrence fra andre virksomheder, der snyder med betalingen af skatter og afgifter?, siger skatteminister Kristian Jensen. (Men hvis det er "uholdbart", er det så også uholdbart, at skatteniveauet er forskellig fra land til land, ligesom socialisterne siger? Jeg troede sådan set, at skattesnyd var udtryk for, at det var skattetrykket, som var uholdbart højt.) … "Jeg er meget tilfreds med, at ToldSkat nu har fået yderligere værktøjer til bekæmpelse af snyd med skatter og afgifter."

Skatteministeren er tilsyneladende en stor tilhænger af formuleringen "nødvendige redskaber". Vi foreslår, at han anskaffer sig et for en liberal minister anvendeligt redskab: et styk rygrad.

3 thoughts on “Skatteministerens nødvendige redskab?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.