Tag-arkiv: konservatisme

Taler vi forbi hinanden?

Har du, kære læser, nogensinde oplevet at diskutere med en politisk modstander, hvor det virkede som om din modstander slet ikke forstod, hvad du talte om, og du slet ikke forstod hvad modstanderen kunne mene med sine svar, der mest var goddav-mand-økseskaft? Hvis svaret er ja, er du en blandt mange i den vestlige verden som har oplevet fænomenet, som der er forsket i de senere år. Her er et svar på, hvad der foregår.

 I en kommentar hos the Independent Institute diskuterer Art Carden, der er lektor på Samford University i Alabama, hvordan folk af forskellige politiske overbevisninger ofte taler fuldstændigt forbi hinanden. Art argumenterer for, at problemet skyldes at man ser verden og politik som et sæt modsætninger, men helt fundamentalt ikke er enige om, hvilke modsætninger der er tale om. Hvis man ikke kender de forskelle, bliver det ganske svært at forstå, hvad en modpart overhovedet taler om.

Art læner sig op ad bl.a. Jonathan Haidts indsigter i The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion og Arnold Klings lille The Three Languages of Politics: Talking Across the Political Divides Det betyder, at han også følger Kling i en opdeling i tre politisk-ideologiske grupper, i stedet for de traditionelle to i en endimensional politisk verden: Venstrefløjen, den konservative højrefløj, og den liberale højrefløj. Den meget intuitive måde at se forskellene i verdenssyn og måden at tænke på hvordan samfundet fungerer og hvad den basale modsætning er, følger derfor i høj grad også Haidts omhyggelige undersøgelser.

Arts påstand er således, at individer der ideologisk tilhører en traditionel venstrefløj som oftest taler (og tænker) i dikotomien mellem undertrykkere og undertrykte. På den måde bliver den eneste relevante metrik magtforholdet mellem de to grupper, og alt eksisterer i et nulsumsspil – hvis en gruppe får mere magt, får den anden mindre. Der er også god grund til at være konstant social indigneret, hvis man ser verden på denne måde fordi der altid er ’undertrykte’.

En konservativ højrefløj taler derimod som oftest i en modsætning mellem civilisation og barbari. Det er denne modsætning, der således er central i en konservativ diskussion af truslen fra indvandring, i måden den konservative fløj ofte lægger vægt på traditionelle sociale mønstre og normer, og i dens støtte af en stærk, central stat, der kan definere normer og regulere visse typer adfærd.

Sidst, men ikke mindst, taler klassiske liberalister typisk i en dikotomi mellem frihed og magt, med udgangspunkt i at de nødvendigvis er hinandens modsætninger: Hvis staten med magt presser medier til at bringe bestemte historier eller direkte straffer dem for ytringer, der er i regeringens interesse, kan man for eksempel ikke på samme tid påstå, at der er ytrings- eller mediefrihed.

Som Haidt og Kling også har argumenteret, mener Art at det er denne forskel på de modsætninger, man ser verden i, som skaber mange politiske konflikter for tiden. På den yderste venstrefløj er man for eksempel begyndt at se en række ytringer som udtryk for symbolsk undertrykkelse af bestemte grupper. Det er således ikke længere muligt at synge visse sange på bestemte steder på CBS, fordi det åbenbart repræsenterer undertrykkelse. Det er ikke svært at forstå, hvorfor konservative og liberalister er forenede i at se denne udvikling som ikke blot latterlig, men decideret farlig (og jeg er enig). Men det bliver også let at se, hvordan konservative og liberalister kan blive stærkt uenige om bl.a. retspolitik. Mens en politik hvor man giver hårdere straffe for visse forbrydelser i såkaldte ghettoområder er fuldt acceptabel i en stærkt konservativ optik – kampen er jo mod ghettoernes barbari – er den for liberalister misbrug af statens magt og et dybt indgreb i princippet om ligebehandling, som er et fundament for retsstaten.

Mens der er mange emner, hvor det er let at se en af de andre modsætninger – diskussioner om udvikling i Sydsudan er diskussioner om undertrykkelse, og diskussioner om ISIS eller nazisme er diskussioner om en kamp mod barbari – kan Arts fine, lille artikel ofte bruges som en guide til, hvorfor vi ikke blot er uenige, men fuldstændigt taler forbi hinanden fordi vi ikke deler et grundlæggende syn på, hvad der er på spil.

Er “borgerligt” ved at være tømt for indhold?

Hvorfor foregår al interessant politisk debat på den ”blå” side? Hvad er forskellen på konservatisme og liberalisme? Er liberalismens menneskesyn,at ”det deciderede afstumpede individ hyldes igen og igen”?

Disse spørgsmål var jeg torsdag inviteret i mit yndlingsprogram Cordua og Steno for at diskutere. Citatet om liberalismens menneskesyn stammer fra en klumme af den nu erklærede konservative Kristian Ditlev Jensen. Den kom heldigvis ikke til at fylde noget særligt. Den var i enhver henseende under lavmålet. Og Jensen mødte ikke op til debatten; det gjorde den konservative Nikolaj Bøgh derimod, og han havde interessante og relevante synspunkter at bidrage med.

Klummen kunne dog alligevel tjene som en – nærmest karikeret – illustration af nogle problemstillinger i ”den borgerlige samfundsdebat” (udover ironien i, at Jensen ikke alene kom med en række grove beskyldninger helt uden referencer, men samtidig tillod sig at beklage sig over ”bondsk mangel på almen dannelse” hos politikerne, og at ”begrebet ’ekspert’ pludselig er noget dårligt”).

Det er rigtigt, at en stor del af den interessante samfundsdebat foregår blandt borgerlige. Venstrefløjens postmoderne genopfindelse af sig selv efter Murens fald er ikke vitaminrig. Den er groft sagt gået fra den doktrinære marxismes overbevisning om at have opdaget historiens materielle, objektive bevægelseslove til den postmoderne opfattelse af, at alting er sprog og magtrelationer. Virkeligheden er blot en ’diskurs’, man kan erstatte med en anden, og klassekampen er blevet til identitetspolitik.

Der er dog også en bagside ved populariteten for den borgerlige debat. Den har tiltrukket en gruppe af ”borgerlige debattører”, som ikke har meget andet at byde på end letbenede godtkøbsbetragtninger og bombastiske postulater, der sjældent er underbygget af systematiske fakta eller teoretisk kontekst. Ofte bliver der ekstrapoleret ud fra personlige oplevelser, og modstanderne bliver underkastet moralsk fordømmelse. Denne tilstrømning er altså ikke nogen ubetinget berigelse.

Det er for mig at se desuden en god del afsmitning fra den postmoderne venstrefløj hos visse af disse ”borgerlige debattører”. Ditlev Jensens udfald mod liberalismen ligger f.eks. i direkte forlængelse af kritikken af ”neoliberalismen”, som er blevet en fællesbetegnelse for alt, kritikerne opfatter som ondt og dårligt. Det er alt fra blind satsning på økonomisk vækst som det eneste sagliggørende, new public management, krig, økonomisme og grådighed, som samles i dette bekvemme samlebegreb, der så tillægges ansvaret for ulighed, global opvarmning, fattigdom, stress og materialisme. Der bliver sjældent peget på konkrete referencer – undtaget dog f.eks. Naomi Kleins forvanskede fremstilling af især Milton Friedman.

Det er som sagt udmærket med en intern borgerlig debat, hvis den altså er meningsfuld og frugtbar. Det ligger ikke i borgerlighedens natur, at man skal være enige om alt. Det gælder ikke kun en debat mellem konservative og liberale – men også mellem forskellige slags liberale og forskellige slags konservative. Men for at kunne tale om ”borgerlige” må der nødvendigvis være et minimum af fælles projekt. I dag kan man godt frygte, at borgerligheden højst har det til fælles, at dens debattører opfatter sig selv som ikke tilhørende venstrefløjen. Det er for lille en platform til at give mening.

Hvad kunne være et bud på en meningsfuld fællesnævner? Efter min opfattelse kunne det være princippet om, at der skal være grænser for politik. Hvor grænsen skal gå og hvorfor, kan man diskutere. Men ikke at den skal være der. Det betyder også, at borgerlig politik er, hvad man kunne kalde anden-ordens-politik. Den går ikke ud på at realisere et helt bestemt resultat, men at sikre borgerne en privatsfære at handle frit indenfor.

Helt kort: Legitimitet, partiskhed, konservatisme

I forlængelse af forrige blogindlæg er jeg blevet opmærksom på, at Ilya Somin, har lavet en udførlig og ganske link-holdig tekst, om hyppigt bruge ikke-juridiske argumenter for, at højesteret skal opretholde forsikringspligten i ACA/ObamaCare. Selv siger han (indledende) om dem:

Even if correct, none of these arguments actually prove that the Court should uphold the mandate as a legal matter. A decision that is perceived as “illegitimate,” partisan, and unconservative can still be legally correct. Conversely, one that is widely accepted, enjoys bipartisan support, and is consistent with conservatism can still be wrong…

Ny blog: “Vores borgerlige regering”

Denne punditokrat og en prominent eks-punditokrat har med hjælp fra en stadigt større samling villige rapportører taget initiativ til denne nye, lille Neben-blog: Vores borgerlige regering, hvor vi–så meget som materialet tillader det–vil foretage lav-litterære, ikke-kombative, faktuelle hyldest-annonceringer af de talrige store og små ideologiske sejre, som det dagligt lykkes for VK-regeringen at hive i land ved hjælp af rygrad, kreativitet og hårdt arbejde. Just the facts, Ma’am–just the facts …

PS. Intereressede læsere, som kunne tænke sig at bidrage og har fattet konceptet, er velkomne til at sende mig en selv-promovering på denne e-mail adresse (kurrild@gmail.com).

Mest indflydelsesrige borgerlige/liberale?

Den respekterede britiske avis The London Telegraph har endnu engang kåret de 100 mest indflydelsesrige “højreorienterede” (“conservative”) i USA og de 100 mest ditto “venstreorienterede” (“liberal”). Som alle den slags lister er der en væsenlig gang fis & varm luft i det – men også et eller flere gran af sandhed. Denne blogger fandt det lidt interessant, at der på den venstreorienterede top-25 kun fandtes tre ikke-politikere/ikke politisk udpegede – og alle kvinder (Oprah Winfrey, Michelle Obama, Arianna Huffington).  Til sammenligning var der på den højreorienterede otte styk – alle mænd, alle i medieverdenen (Rush Limbaugh, Matt Drudge, Glenn Beck, Roger Ailes, Andrew Beitbart, Sean Hannity, Charles Krauthammer, David Brooks).

Men hvad med at stille et spørgsmål til de vore kloge læsere: Hvem er egentlig de mest indflydelsesrige borgerlige/liberale/konservative i DK?  Må vi se nogle top-25 lister . . . .  Gerne seriøse og med begrundelser.

Camerons ikke-ideologi

Med Labours beslutning om at holde fast i juggernauten Gordon Brown, tyder det meste på en sejr for de britiske konservative ved dette års parlamentsvalg.  I så fald bliver Tory-partilederen David Cameron den næste premierminister.  Men hvad er hans ideologiske observans egentlig?  Er han en Thatcherite i fåreklæder?  En “compassionate conservative”?  Noget helt tredje?  Det altid læsværdige britiske Tory-ugemagasin The Spectator siger i denne uge i en artikel: “None of the above”.  Inderst inde består Camerons politiske filosofi af … ingenting (stort set):

“Once more, search parties are being sent out to look for David Cameron’s big idea. They will return empty-handed. For the truth is that there is no big idea. However much social responsibility, the post-bureaucratic age or progressive conservatism might be talked up as the ‘big idea’, they are not it. Rather, they are a set of classic conservative insights updated for the 21st century. Cameron is not an ideologue but rather that very English, very Tory thing: a principled pragmatist. …

Baroness Thatcher was never as ideologically rigid a politician as legend has it. But she could still, as leader of the opposition, turn up to a meeting and slam a volume of Hayek down on the table and declare: ‘This is what we believe.’ Her convictions were strong enough for her to push through a radical budget in 1981 that outraged conventional opinion — so much so that 364 economists wrote to the Times to denounce it. She was at war with conventional wisdom. Cameron will have no equivalent intellectual driving force when he contemplates the emergency budget the Tories will have to deliver if they win power.

A Cameron premiership will be a test of the utility of traditional English conservatism. If its insights are not sufficient, Prime Minister Cameron, pragmatist that he is, will become more ideological. That is the paradox of his pragmatism. But if Cameron succeeds on his own terms, if he is the prime minister who guides Britain out of this new spiral of decline, there will not be a creed called ‘Cameronism’. To create an ‘ism’, you have to believe in ‘isms’.”

Og hvad skal man så synes om dét?

Hvad skete der lige med venstrefløjen?

En gang imellem står der faktisk noget interessant ovre på CEVEA. Formen er for forelæsende til min smag. Men indholdet er der ikke noget ivejen med. Det er både sandt og slående at venstrefløjen reelt i dag både er præget af romantisk anti-modernisme og konservatisme. Ikke så mærkeligt at klimasagen fænger på venstrefløjen. Den er både en ny version af romantikkens skepsis over for fremskridt og modernitet (vækst bringer kloden i fare) og grundlæggende konservativ frygt for eksperimenter med verden/systemet (lad os for alt i verden kæmpe for et uændret globalt klima).

Liberalisme i en krisetid

Jeg har en kronik i Berlingeren i dag.

Det er godt nok længe siden, at jeg sidst har blogget. Jeg kan takke redaktørens utrolige tålmod eller glemsomhed for, at jeg fortsat har mit password. Men her er så en kærkommen lejlighed til at lave en posting – omsider.

Anledningen er den debat, som blev rejst af et par konservative indlæg, hvor man benyttede den verserende krise til at tage afstand fra liberalismen.

Egentlig er det ikke videre smart at hakke konservative og liberale indbyrdes. Vi burde hellere samle os mod socialisterne, der vejrer morgenluft, og vi har trods alt mere til fælles end til forskel. Men når nu vores konservative venner kaster handsken, endda to gange, kan vi vel godt tage den op, sådan i al gemytlighed.

Det er så gjort her.

Rart at være tilbage, omend kortvarigt og på genbrug.

Om "Konservatisme i en krisetid”, den blandingsøkonomiske krise og Per Stig Møllers vildfarelser ud i økonomisk historie og sammenhænge

Per Stig Møller har I dag en kronik I Berlingske Tidende, der skal sælge det konservative folkeparti som partiet der kombinere det bedste fra liberalismen med det bedste fra socialismen, som han skriver, for som han skriver I dagens kronik I Berlingske Tidende “Konservatisme i en krisetid”

”..Når kapitalismen ikke ved samme lejlighed afgik ved døden, skyldes det, at kapitalismen er et middel til at samle og anvende kapital til gavn for dynamikken i samfundet, produktionen og oprettelsen af arbejdspladsen. Den er et økonomisk lokomotiv, men er der ingen, som sætter fartgrænserne for kørslen, afhænger togstammens skæbne helt af lokoførerens temperament og ansvarsbevidsthed, og så risikerer lokomotivet og dermed hele togstammen med alle dens passagerer at ryge af sporet. Hvis man kunne være sikker på, at alle lokoførere kørte forsvarligt, var der ikke brug for nogen regulering, men det kan man ikke, især ikke hvis der gives bonus for at komme så hurtigt frem med toget som muligt.”

Hvorefter han, som Connie Hedegaard før ham, erklærer, at “Med finanskrisen 2008-09 afgik ikke kapitalismen, men den ortodokse liberalisme ved døden”.

Nu er Per Stig Møller ikke en hvilken som helst politiker, og slet ikke en hvilken som helst konservativ politiker. Han har brugt en stor del af sit voksne liv til at iscenesætte sig selv som en meget meget klog mand, – og det er han sikkert også på andre områder, men hans kronik afslører først og fremmest, at han ikke har begreb I livet om hverken økonomi eller økonomisk historie. Det hjælper ham heller ikke, at han citerer en af sine forgængere I det konservative parti, Axel Møller, der I anden halvdel af 30erne gjorde en stor indsats for at få luet den værste fascination af nazisme og fascisme ud af KU. Axel Møller skal være undskyld for at tro, at 30ernes økonomiske krise skyldtes grådighed og markedskræfternes sammenbrud. Men vidste man ikke bedre I midten af 30erne, men der er ingen undskyldning 75 år senere, måske skulle Per Stig have brugt lidt tid på at læse noget af den omfattende litteratur om perioden der er kommet i den mellemliggende periode. Jeg ville anbefale ham at starte med f.eks. Milton Friedmann og Anna Schwartz – et godt udgangspunkt kunne jo være den ikke helt ukendte A Monetary History of the United States, 1867-1960″.

Men det går da også galt allerede i Per Stig Møllers indledende forsøg på at forklare, hvorfor en (konservativ) kombination af socialisme og marked er at foretrække. For før vi kan komme ud i toget skal der jo lægges skinner, og hvordan er det lige det foregår her til lands? Er det markedet der bestemmer udbygningen af infrastrukturen her I landet? Nej vel. Hvis bare det havde været så vel.

Hvis udbygningen af vores infrastruktur var markedsbestemt ville man næppe snegle sig afsted på motorvejene i det storkøbenhavnske område, mens man i Nordjylland stort set døgnet rundt kan køre i den forkerte side af motorvejene uden risiko for sammenstød.

Derudover udstiller Per Stig Møller selvfølgelig også sin ringe viden ved at datere den finansielle krise til 2008, – den startede reelt I august 2007. Derudover, og det er nok det pinligste, må man stille spørgsmålstegn ved om han overhovedet ved hvad ortodoks liberalisme er – kronikken tyder på at han ikke har bgreb i livet om det.Han er nok også ligeglad, det her handler om noget helt andet, nemlig at fortsætte med at foregøjle os, at politikerne nok skal klare skærene for os. Man kan jo så spørge sig selv hvor meget tiltro man skal sætte til dem, for hvis banker og investorer ikke så crashet komme, så er de jo i godt selskab med de offentlige myndigheder og politikerne, de i hvert fald slet ikke klar over at der var en krise på vej, som Per Stig Møller afslører ved sin tidsfastsættelse.

Bill Buckley, RIP

New York Times har netop for få minutter siden meddelt, at amerikansk konservatismes grand old man, “Mr. Conservative” himself, William F. Buckley, Jr. (1925-2008), er afgået ved døden.

Da jeg i sin tid først stødte på Buckleys navn, var jeg til at begynde med ikke imponeret–men det skyldtes nok, at jeg alene havde Murray Rothbards meget negative vurdering af manden, som var meget præget af deres modsætninger i 1960erne og uenighed om sikkerheds- og udenrigspolitik.  Som tiden gik, blev jeg mere og mere imponeret over Buckley, som trods hans lidt specielle taleform uden sammenligning var USA’s mest velartikulerede–og morsomme–konservative tænker i det 20. århundredes anden halvdel.  Han blev “verdensberømt” i USA som 22-årig med bogen God and Man at Yale, og han var som skribent, stilistisk og intellektuelt set, milevidt over niveauet fra mange af de mere højlydte, nyere konservative kommentatorer såsom Ann Coulter, Laura Ingraham og Michelle Malkin, for nu blot at nævne nogle oplagte, eller tågehorn som Mike Huckabee.  Hos Buckley var der–selv når man var uenig med ham–altid en vis (høj) standard, selv når han var morsom og perfid.

Samtidigt var Buckley, både intellektuelt og organisatorisk (ikke mindst som grundlægger og redaktør af National Review og initiativtager til “Young Americans for Freedom”), en person af måske større betydning for formningen af amerikansk konservatisme end nogen anden amerikansk konservativ i det 20. århundrede, ihvertfald et par præsidenter inkluderet.  Som WSJ skriver:

“Buckley and his talented stable of editors and contributors gave coherence and shape to what he called “a fusion” of traditionalism, anti-Communist internationalism and free-market economics. Equally important, the magazine worked to discredit fringe elements like the John Birchers, the Jew-haters and the Lindbergh isolationists.”

 Det er ikke helt ved siden af at sige, at uden Buckley, Goldwater og Reagan, ville der ikke have været nogen amerikansk konservativ “revolution” i 1980erne.  Han var en ener, og som NYT skriver én, der “marshaled polysyllabic exuberance, famously arched eyebrows and a refined, perspicacious mind to elevate conservatism to the center of American political discourse”.

Vi har tidligere skrevet om ham herNational Review selv gør det her.

Updates:

PS. Her er National Review‘s “mission statement” (1955).  Buckleys sidste klumme og en af hans sidste artikler: “Goldwater, The John Birch Society & Me” (Commentary).

PPS. Kort interview og “appreciation” på Charlie Rose.  En times interview og portræt sammesteds.

WSJ om "freedom fetishists" og værdier

Wall Street Journal har dd. en længere kronik, “Freedom fetishists: The cultural contradictions of libertarianism” af Kay Hymowitz fra City Journal.  Fokus er, som titlen siger, den amerikanske “libertarianske” bevægelse og dennes syn på moral og kulturelle værdier–eller mangel på samme. 

Man kan være enig eller uenig med forfatteren i mangt og meget, men emnet er interessant, kronikken er velskrevet og niveauet er alen over, hvad man kan finde i danske debatter om samme emner–hvis de da overhovedet findes.  Her kommer nogle brudstykker:

“More than perhaps any other American political group, libertarians have suffered the blows of caricature. For many people, the term evokes an image of a scraggly misfit living in the woods with his gun collection, a few marijuana plants, some dogeared Ayn Rand titles, and a battered pickup truck plastered with bumper stickers reading “Taxes = Theft” and “FDR Was A Pinko.”

The stereotype is not entirely unfair. Even some of those who proudly call themselves libertarians recognize that their philosophy of personal freedom and minimal government can be a powerful magnet for the unhinged. Nor has recent political history done much to rehabilitate libertarianism’s image as an outlier.

The Libertarian Party’s paltry membership has never reached much beyond the 250,000 mark, and polling numbers for Ron Paul, the libertarian candidate the Republican presidential nomination, remain pitiable. Worse, despite Bill Clinton’s declaration that “the era of big government is over,” antistatist ideas like school vouchers and privatized Social Security accounts continue to be greeted with widespread skepticism, while massive new programs like the Medicare prescription-drug benefit continue to win the support of re-election-minded incumbents. A recent New York Times survey found increasing support for government-run health care, and both parties are showing signs of a populist resurgence, with demands for new economic and trade regulation.

And yet, judging by their output in recent years, libertarians are in a fine mood–and not because they are in denial. However distant the country may be from their laissez-faire ideal, free-market principles now drive the American economy to a degree unimaginable a generation ago. Former Federal Reserve chairman Alan Greenspan, who as a young economist sat at the knee of the libertarian guru Ayn Rand, presided in the 1990s over one of the most prosperous stretches in American history, with the support, no less, of a Democratic president. When the avowedly libertarian economist Milton Friedman died last November, he was lauded just about everywhere, and even given respectful treatment in places like the New York Review of Books.

Nor have libertarian victories been limited to the economic arena. Americans are increasingly laissez-faire in their attitudes toward sex, divorce, drugs and gay marriage. In the personal sphere as in the world of business and finance, freedom has become the guiding principle, especially for the young. As the motto of Reason magazine, the movement’s flagship publication, trumpets: “Free minds and free markets.”

… Doherty disabuses readers of the idea that libertarianism is exclusively concerned with economics. As he emphasizes, it has a political and moral dimension as well, “a vision of a radical and just future.” … Many of the figures described by Mr. Doherty believe that libertarianism is also good for the social fabric. Capitalism may not lead to the fraternité naively dreamed of by more conventional revolutionaries, but it does expand the circle of human trust beyond the traditional limits of family and tribe; social bonds thrive in an atmosphere of freedom. Indeed, several of Mr. Doherty’s subjects (particularly Hayek) argue that government meddling positively discourages the human instinct for association. If politicians and bureaucrats would get out of the way, people would more readily cooperate and support one another. As David Friedman (the anarchist son of Milton) concluded in studying the economics of tipping, people are capable of developing their own rules for distributive justice, and will pay for social goods of their own free will.

… Mr. Lindsey goes well beyond most libertarians in his claims for the moral benefits of the creed. In his view, it is not simply freedom that improves morals; it is the prosperity that follows in freedom’s wake. Wealth allows us to transcend “the cruel dilemma of lifeboat ethics,” in which scarcity prevails. Moreover, wealth expands human tolerance and imagination. Drawing upon the psychologist Abraham Maslow’s theory of the hierarchy of needs, Mr. Lindsey proposes that once people are confident of their survival and comfort, they feel free to pursue “postmaterialist values.” They have the time, energy and ease of mind to try to perfect themselves.

… Even on social and cultural questions, where libertarians have often tangled with tradition-minded conservatives, Mr. Lindsey is on to something in his talk of a “libertarian synthesis” combining self-expression and self-restraint. If the country was slouching toward Gomorrah for a while, it has at the very least straightened up a bit. Many of the indicators of social meltdown that received alarmed attention in the 1980s and early ’90s–high crime rates, “children having children,” teen drug use, rampant divorce–have improved lately.

But they have not improved nearly as much as one might wish–and it is difficult to separate the reasons for our abiding social disarray from the trends that Messrs. Doherty and Lindsey praise and for which libertarians bear a measure of responsibility. Despite Mr. Lindsey’s protestations to the contrary, libertarianism has supported, always implicitly and often with an enthusiastic hurrah, the “Aquarian” excesses that he now decries. Many of the movement’s devotees were deeply involved in the radicalism of the 1960s.

Nor should this come as a surprise. After all, the libertarian vision of personal morality–described by Mr. Doherty as “People ought to be free to do whatever the hell they want, mostly, as long as they aren’t hurting anyone else”–is not far removed from “if it feels good, do it,” the cri de coeur of the Aquarians. 

… On the one hand, libertarians make a fetish of freedom; it is their totalizing goal. On the other hand, libertarians depend on the family–an institution that, in crucial respects, is unfree–to produce the sort of people best suited to life in a free-market system (not to mention future members of their own movement). The complex, dynamic economy that libertarians have done so much to expand needs highly advanced human capital–that is, individuals of great moral, cognitive and emotional sophistication. Reams of social-science research prove that these qualities are best produced in traditional families with married parents.

Family breakdown, by contrast, limits the accumulation of such human capital. Worse, divorce and out-of-wedlock childbearing leave the door wide open for big government. Dysfunctional families create an increased demand for state-funded food, housing and medical subsidies, which libertarians reject on principle. And in courts all over the country, judges who preside over the manifold disputes occasioned by broken families are forced to be more intrusive than the worst mother-in-law: They decide who should have primary custody, who gets a child on Christmas or summer holidays, whether a child should take piano lessons, go to Hebrew school, move to California, or speak to her grandmother on the phone. It is a libertarian’s worst nightmare.”

At gøre eller ikke gøre en forskel

Undertegnede har i dag en klumme, med titlen “At gøre eller ikke gøre en forskel” i 180grader, hvis budskab vel kan opsummeres som; ”at 6 år under Fogh har været endnu 6 år med socialdemokratisk regering”

Dette synspunkt er skrevet uden at jeg har glemt ændringerne (stramningen) i udlændingelovgivningen, som ikke just kan kaldes borgerligt-liberale, men som snarere er realistisk socialdemokratiske ( Hvis man har tegnedrengen liggende fremme på spisebordet, er det nok en god ide at lukke døren). Af de kommentarer der har været på klummen indtil nu kan jeg se at ikke alle (stor overraskelse) er enige. Men for denne uhelbredelige liberal(ist) – der trods alt fortrækker konservatisme frem for socialdemokratisme – så sørgelige tingenes tilstand, modsvares måske af hvordan det må være, at være ”liberal” (i den amerikanske forståelse af ordet) i USA, når mrs. Clintons 1. regeringsperiode skal beskrives i 2012 (hvis hun vinder altså).

For er konsensus her i landet socialdemokratisk (og min største anke mod regeringen, er at den intet har gjort for at ændre dette), kan konsensus i USA vel beskrives som konservativ.

Eller som det så glimrende pointeres i det seneste nummer af Economist, i lederen – under overskriften ”is Amerika turning left?”:

”America, even if it shifts to the left, will still be a conservative force on the international stage. Mrs Clinton might be portrayed as a communist on talk radio in Kansas, but set her alongside France’s Nicolas Sarkozy, Germany’s Angela Merkel, Britain’s David Cameron or any other supposed European conservative, and on virtually every significant issue Mrs Clinton is the more right-wing. She also mentions God more often than the average European bishop.”

Dagens citat: Regeringen som socialdemokratiske administratorer

Fra en ideologisk taler i dag:

"Sidder de slet og ret i deres ministerbiler og ved, at de kan være forvaltere af det socialdemokratiske velfærdssamfund og ikke en tøddel mere? …  Ideologi er ikke noget man skal skamme sig over eller erklære stendød," sagde han med henvisning til tidligere statsminister Poul Schlüters bemærkning om at ideologi er noget bras. "Schlüter erklærede ideologien for stendød – det lader til at de borgerlige har taget det til efterretning".

Hvem mon sagde det?  Søren Pind? Jacob Axel Nielsen? Martin Ågerup?  Christopher Arzrouni?  Læs svaret her hos 180grader.

President Thompson? II

Den amerikanske konservative kommentator Robert Novak (alias “The Prince of Darkness”) er enig med mig & Punditokraterne: D.v.s. Law & Order-skuespilleren, fhv. senator Fred D. Thompson rykker og kan rykke mere:

“I met Fred Thompson in 1974 as Howard Baker’s 31-year-old minority counsel on the Watergate investigation. I considered him cool, careful and conservative. He still is, and that is how he would run for president, which appears in the offing.”

Thompson ligger nu på ca. 10 pct. af stemmerne i meningsmålingsgennemsnittene hos RealClearPolitics. com, og hos Intrade.com handles han til knap 20, hvilket reelt er på niveau med McCain og klart foran alle andre Republikanske kandidater end Giuliani.

Selv den ene af Berlingske Tidendes to USA-korrespondenter er nu blevet opmærksom på Thompson–sådan cirka to uger efter vi skrev om ham her på stedet. Men de har jo også travlt med så meget andet vigtigt og seriøs journalistik.

Den invaliderende velfærdsstat

Berlingskes forside handler i dag om den nye skatteordfører for de Konservative Jakob Axel Nielsen.

Han forsøger sig med det synspunkt, at solidariteten er på retur i Danmark, hvilket også gælder de seneste fem år under Foghs regering.

Læser man artiklen i Business, får jeg indtryk af, at han er i byen med et for liberale/borgerlige velkendt synspunkt: en stor velfærdsstat amputerer folks evne til at tage ansvar for sig selv og deres medmennesker.

Det er jo et synspunkt, som mest prægnant blev formuleret af Henning Fonsmark i hans bog, Historien om den danske utopi (1990) En bog, der endnu ikke er blevet overgået i vigtighed. Gyldendal har den ikke længere på sin hjemmeside. Måske et genoptryk var på sin plads?

(Velfærds-)staten har bestemt sine gode sider. Denne punditokrat vil hævde, at der er forskel på at være liberal og anarkist, og at den vanskelige, men nødvendige opgave er at indrette Staten sådan, at der er en balance mellem de nødvendige rammer for et civiliseret samfund og risikoen for magtmisbrug og umyndiggørelse, der ikke bare er økonomisk belastende, men også åndeligt invaliderende.

Men velfærdsstaten, som den er blevet udviklet i vores del af verden, er gået langt videre og har skabt et system, der i alvorlig grad umyndiggør folk, så de bliver skadet på både krop og sjæl.

De fleste finder sig i denne umyndiggørelse. Det kan lige frem være rationelt at være systemkonform, for når man bliver flået i skat og derfor både selv og med bofællen må arbejde meget og længe, bliver det fornuftigt at kræve sine problemer løst af Staten. Man har jo ikke selv hverken tid eller penge til det. Det er jo for H…., derfor vi betaler skat, lyder argumentet fornuftigt nok.

For dem, der i det mindste bander, er der fortsat håb. Mere uhyggeligt er de mange, der vokser op med velfærdsstatens invaliderende effekt formidlet af en uhørt systemtro presse. De vokser op åndeligt amputerede, så de ikke kan forestille sig en tilværelse med mere personligt ansvar. Det må Staten ordne, og hvis jeg eller andre ikke er lykkelige, er det Statens eller den til enhver tid siddende regerings skyld, hvilket kun kan afhjælpes med mere Stat.

Måske er det her, at vi finder svaret på, hvorfor danskerne er mere lykkelige end så mange andre folkeslag: vi er lykkelige som børn, ubekymrede i vores tillid til, at Staten som vores forældre nok skal løse stort og småt. For nogle er det uhyre positivt, for os andre er det næsten lige så uhyggeligt som Invasion of the body snatchers.

Forskellen mellem de to opfattelser ses i Berlingskes dækning. Skatteordfører Nielsen prøver – formodentlig belært af sin forgængers kranke skæbne – at pege på denne invaliderende virkning af velfærdsstaten ved at formulere det i bløde former: solidariteten formindskes.

Solidaritet er jo et plusord for alle, selvom nogle efterhånden er blevet træt af begrebet, fordi det har ændret indhold. Det betød jo oprindeligt, at A påtog sig at hjælpe B, der var i nød. Dernæst kom det til at betyde, at A krævede, at C hjalp B, fordi C havde bedre råd. Herefter ophævede man forudsætningen om nød, så A også kunne kræve hjælp sammen med B af C. Og i dag betyder det, at A, B og C alle kræver at blive hjulpet af andre.

Men for uhyggeligt mange er solidaritet og velfærd noget, som kun Staten kan levere. Derfor må Staten som Molok konstant fodres med større skatter. Den tapre skatteordfører (og han er virkelig modig, hvilket man kan forvisse sig om ved at se på tidligere forsøg i samme retning fra andre nu stynede politikerspirer, eller sammenligne med de mere spage udtalelser fra hans kolleger på Christiansborg) bliver derfor mødt med spørgsmålet, om "det så ikke er paradoksalt, at du efterlyser større solidaritet, samtidig med at du taler varmt for at sænke skatten."

Tja, bum bum.

Nå, i samme erhvervstillæg kan man også læse om CEPOS, der holder en konference i dag på baggrund af en rapport udarbejdet af prof. Nicolai Foss (ex-punditokrat) og Christian Bjørnskov (punditokrat-in-chief). Rapporten påviser en sammenhæng mellem en stor velfærdsstat og en manglende lyst til at være selvstændig, dvs. tage en stor personlig risiko, arbejde ekstremt hårdt og med udsigt til konfiskation af hovedparten af gevinsten, hvis det mod al statistisk sandsynlighed lykkes.

Som jurist kan jeg ikke bidrage til denne samfundsvidenskabelige diskussion om mulige sammenhænge. Men jeg kan da pege på det forunderlige i, at den første frie grundlov fra 1849 havde en bestemmelse om næringsfriheden, dvs. retten til at skabe sin egen tilværelse og forsørge sig selv. Da grundloven sidst blev revideret i 1953 indførte man en bestemmelse om retten til arbejde, dvs. retten til at lade sig forsørge af andre. Sic transit, etc. (og hvis grundloven Gud forbyde det skal revideres i nær fremtid, må vi forvente, at det "udvidede" solidaritetsprincip også grundlovsfæstes. Tak til unge prins Christian for at have lagt den sag død indtil videre).

Rapportens konklusioner er for os at se en naturlig følge af velfærdsstatens invaliderende virkning, men den bestrides naturligvis af bl.a. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der er CEPOS velfinansierede modpart i samfundsdebatten. De peger bl.a. på, at iværksættertrangen er større i lande, der er "fattigere og mindre udviklede end Danmark", og at det derfor er "lidt komisk, når CEPOS nu har så travlt med at understrege, at iværksætteri gør os rigere". Tja, man kunne jo også vende det om og hævde, at det var iværksætteri, der gjorde os rige og dermed skabte en velfærd, som langtsomt har kvast initiativet ud af de fleste og gjort dem afhængige af Staten. Mon vi bliver ved med at være rige på den måde?

Konferencen finder sted i Den Sorte Diamant (læs mere her), kl. 11.

Redaktøren af denn blog vil forhåbentlig skrive mere om emnet.

Bartlett om Gerald Ford

Den amerikanske liberalistisk-orienterede, konservative forfatter og kommentator Bruce Bartlett skrev sidste år bogen "Impostor: How George W. Bush Bankrupted America and Betrayed the Reagan Legacy".  Titlen siger vist det hele.  Det syntes de også ved den iøvrigt ellers ganske gode frimarkedsorienterede tænketank, National Center for Policy Analysis, hvor Bartlett dengang arbejdede–så han blev fyret. Nu er han så denne måneds gæsteblogger på New York Times' blog.  Det kræver abonnement at kunne læse, så her kommer med saks og klister, hvad han forleden skrev vedrørende nyafdøde, Republikanske ekspræsident Gerald Ford.  Det er pænere, end man skulle tro–og pænere end hvad Bartlett har at sige om GWB:
With the passing of Gerald Ford, we have lost more than a former president who served the nation honorably in trying times. The Republican Party has also lost its last link to a tradition it once embraced. Gone now is any trace of the solid Midwestern ethics that Ford personified – things like not spending more than you take in, being skeptical about the use of force, and not imposing one's values on others.
Gone also is any trace of the Western-style libertarianism that Barry Goldwater and Ronald Reagan exemplified. Instead, we now have a Republican Party that has imposed vast financial costs on future generations just to win a few votes today, that is hasty and imprudent in the use of force, and that takes a virtually puritanical approach to imposing on everyone the views of evangelical Christians.
Ford and Reagan were much closer to each other philosophically than either of them would be to George W. Bush. Although Reagan and Ford faced off against each other for the Republican presidential nomination in 1976, they weren't really fighting over basic principles – on those, they mostly agreed with each other. The big debate was about political strategy and tactics.

The Reagan people thought that Ford was insufficiently bold in pursuing a conservative agenda – when he declined, for example, to propose a permanent tax cut and instead, in 1975, offered only a one-shot tax rebate. The Reagan people thought that the Ford people had essentially given up hope of turning around the ship of state and that the best they could do was just keep the ship from sinking on their watch.

Indeed, there was a certain fatalism to the way Ford viewed his options. He had been elected to the House of Representatives in 1948, and during all but two of his long years of service there, the Democrats were in the majority, and Republicans could do little to pursue their agenda. Moreover, in 1974, the Democrats greatly increased their majority, putting many aggressive liberals in positions of leadership for the first time. (The chairmanship of the House Democratic Caucus, for instance, passed from the relatively conservative Olin Teague of Texas to the liberal Phil Burton of California.)

Consequently, Ford saw no chance for any legislation that might fix the problems caused by price controls on energy or skyrocketing entitlement programs. He had his hands full just beating back measures that would have increased spending and made matters worse. But at least he knew how to use his veto pen and did so on 66 occasions in a little more than two years. The fact that Ford was overridden 12 times – the second largest number of any president * – shows just how difficult his political position was.

The circumstances of the time were atrocious. The nation suffered the worst economic recession since the Great Depression** on Ford's watch, yet inflation remained unacceptably high. The Vietnam War was officially lost while Ford was president. And the Soviet Union was at the peak of its military and political power.

The point is that it was not unreasonable to think, as Ford did, that the best that could be done was just to keep things from getting worse. Some of his younger aides, such as Dick Cheney and Donald Rumsfeld, no doubt chafed at this reality. This may explain why they still exhibit a kind of bunker mentality when criticized. They remember too well the unfair criticism of Ford in 1975 and 1976, when many national problems were simply out of his control.

The more optimistic Reagan people saw the Ford approach as defeatism. In crisis there is opportunity, they thought. And as outsiders, they weren't awed by the power of the Democratic leadership, the national media or the federal bureaucracy. The Reagan people thought that strong leadership and new ideas about foreign and domestic policy could overcome these forces.

In 1976, Ford probably had the better of this argument. The country wasn't ready for Reagan that year, and Reagan himself wasn't really ready to be president either. The nation needed the experience of Jimmy Carter to make Reagan's presidency possible. The American people needed to give the conventional wisdom one last shot at fixing the country's problems before they would be open to new conservative ideas. And Reagan needed time out of office to study and think and discuss these ideas, and learn to articulate them and how to implement them.***

By contrast, the current President Bush came to office without ever having had the humbling experience of laboring for years as a minority leader in Congress or the long years of thought and study Reagan put in on the problems of public policy. From his life in the West, Bush picked up none of Goldwater's libertarianism, but instead absorbed the bravado and evangelicalism that are characteristic of many Texans.

I would be less concerned if I thought Bush was an isolated case of a president out of step with his own party, as Carter was. What bothers me is that I don't see anyone in the Republican Party today who exemplifies either Ford's philosophy or Reagan's. Yet I believe that many at the party's grass roots yearn for a leader who has Ford's humility and prudence and Reagan's optimism and love of ideas, and none of Bush's overconfidence and anti-intellectualism.

___

* Andrew Johnson was overridden the most times, with 15 overrides. Ford is tied with Harry Truman, but Truman served almost four times as long.

** It's a source of some irritation to me that politicians are always saying that the latest recession was the worst since the Great Depression. By any measure, the one Ford dealt with was the worst. Raw data can be found here.

*** To learn about the research Reagan did in the late 1970s and the evolution of his thinking, I strongly recommend reading "Reagan's Path to Victory," by Kiron Skinner, Annelise Anderson and Martin Anderson, which contains many of Reagan's own writings. Clearly, by 1980, he was much better prepared to be president than he was in 1976.       

Ex cathedra

Jeg har tit hørt fra borgerligt-liberale studerende indenfor samfundsvidenskabelige fag, at de føler sig frustrerede, når de skal vælge, hvilke valgfrie fag de vil have (når ellers den mulighed måtte byde sig).  Hvis der er gode lærere og spændende fag, kan man selvfølgelig altid vælge dem–og heldigvis kan man som f.eks. økonomi- eller jura-studerende tit tage fag indenfor statskundskab, eller omvendt, eller man kan “shoppe” på helt andre institutioner end ens egen.

Ikke desto mindre hører jeg tit fra studerende, som føler sig frustrerede over, at der på flere studier er mange fag af … skal vi sige … meget eksplicit venstreorienteret observans.  Der er postmodernisme/socialkonstruktivisme mig hér, marxisme mig dér, og mange fag, som prætenderer at være “videnskabelige” er i praksis meget ideologiske.  (“Demokrati-teori” er f.eks. som regel synonymt med den ikke just værdifrie Robert Dahl e.l.)  Til gengæld er der langt mellem fag, der f.eks. behandler borgerlige/liberale tænkere i bund–seriøst, kritisk og uddybende.  Fra tid til anden er der enkelte undervisere det ene eller det andet sted–som regel eksterne–som udbyder noget, men der er langt imellem.

Så lad mig benytte lejligheden til at fremhæve en undtagelse: Min gode (eks-)kollega og gamle kampfælle, lektor Søren Hviid Pedersen, fra Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet.  Han udbyder her i foråret et fag med titlen “Moderne politisk teori: Det frie samfunds politiske filosofi – frihed og ejendomsret”:

“Formålet med seminaret er at gøre den studerende bekendt med de grundlæggende værdier og principper der har influeret på formuleringen af vesteuropæisk politisk teori samt at fokusere på de idehistoriske traditioner der er medvirkende til at opretholde et frit og åbent samfund. Fokus vil derfor være på de liberale og konservative idetraditioner.

De vestlige værdier og samfund er under stadig pres fra religiøs fundamentalisme, (post)marxisme og en altomfattende velfærdsstat. Det kan i den forbindelse være relevant at have et kendskab til de fundamentale politiske værdier, der kendetegner den vestlige politiske idehistorie således, at den vestlige idetraditions alternativer til tidens totalitære tendenser kan reformuleres og revitaliseres.

Vi lægger ud med en læsning af Huntingtons artikel “The West Unique, Not Universal”. Herigennem får vi et overblik over hvilke værdier, der er konstitutive for den vesteuropæiske idehistoriske tradition samt frihedsbegrebets idehistoriske rødder. Herefter skal vi gennemgå Danfords bog og Berlins essay “Two Concepts of Liberty”.

Det er meningen, at frihedsbegrebet skal være det gennemgående tema i seminaret. Det er frihedsbegrebets forskellige udformninger og formuleringer, der har inspireret nogle af de væsentligste vestlige idetraditioner. Frihedsbegrebet indenfor seminarets kontekst spænder over et kontinuum, fra et absolut og negativt frihedsbegreb over til et frihedsbegreb, der er indkapslet i en vision om det gode liv eller, det man kan kalde, struktureret frihed. Fælles for disse opfattelser af frihed er deres fokus på, at det enkelte menneske har et krav på respekt samt, at der findes en sfære omkring det enkelte menneske, som er ukrænkelig. I den forstand repræsenterer henholdsvis klassisk liberalisme og konservatisme disse ovennævnte forskellige forståelser af frihed.

For at belyse de forskellige frihedsopfattelser skal vi læse udvalgte tekster, der repræsenterer henholdsvis de klassisk liberale og konservative idetraditioner. Det er traditioner der både deler visse fundamentale politiske anskuelser men samtidig også repræsenterer vidt forskellige filosofiske og teoretiske anskuelser og værdier.

Seminaret vil fokusere på moderne formuleringer af frihedsbegrebet. Repræsentanter for den klassisk liberale forståelse er valgt Nozick, Rand, Rasmussen & Den Uyl og Rothbard. Disse repræsenterer forskellige udgangspunkter og normative traditioner fælles for dem alle er dog en opslutning om det negative frihedsbegreb. Som repræsentanter for den konservative tradition er valgt Oakeshott, Hayek og Strauss. Her gælder det samme, vidt forskellige udgangspunkter, men en tilslutning til et frihedsbegreb, der betoner frihed som noget, der er struktureret eller indlejret i en kulturel kontekst.”

Så litteraturen omfatter altså nogle for læserne af denne blog velkendte navne.  Studerende fra andre fag end statskundskab og fra andre steder end SDU kan også tage faget–og det kan endda ske ved at skrive en fri opgave efter nærmere aftale med underviseren.  Så er dén reklame leveret …

Lav din egen grundlov …

Denne Punditokrat er ganske ofte uenige med amerikanske konservative–i og udenfor det Republikanske Parti–med hensyn til, hvad der er de rette principper eller bedste politikker.  Men så sker der som regel det, at jeg finder mig fanget i det modbydelige, binære valg, som desværre bliver presset ned over de fleste observatører af de facto to-parti systemer som f.eks. USA–hvor man kommer til at sympatisere med det mindste af to onder (velvidende at “the lesser of two evils is still evil”).

Og jeg skal altså ikke læse meget af denne AP-artikel med interview med forbundshøjesteretsdommer Stephen Breyer for at løbe skrigende i armene på Scalia, Alito m.fl.:

“Justice Stephen G. Breyer says the Supreme Court must promote the political rights of minorities and look beyond the Constitution’s text when necessary to ensure that “no one gets too powerful.

Breyer, a Clinton appointee who has brokered many of the high court’s 5-4 rulings, spoke in a televised interview that aired one day before justices hear a key case on race in schools. He said judges must consider the practical impact of a decision to ensure democratic participation.

“We’re the boundary patrol,” Breyer said, reiterating themes in his 2005 book that argue in favor of race preferences in university admissions because they would lead to diverse workplaces and leadership.

“It’s a Constitution that protects a democratic system, basic liberties, a rule of law, a degree of equality, a division of powers, state, federal, so that no one gets too powerful,” said Breyer, who often votes with a four-member liberal bloc of justices.

… In his interview, Breyer argued that in some cases it wouldn’t make sense to strictly follow the Constitution because phrases such as “freedom of speech” are vague. Judges must look at the real-world context — not focus solely on framers’ intent, as Scalia has argued — because society is constantly evolving, he said.

“Those words, ‘the freedom of speech,’ ‘Congress shall pass no law abridging the freedom of speech’ — neither they, the founders, nor those words tell you how to apply it to the Internet,” Breyer said.

Pointing to the example of campaign finance, Breyer also said the court was right in 2003 to uphold on a 5-4 vote the McCain-Feingold law that banned unlimited donations to political parties.

Acknowledging that critics had a point in saying the law violates free speech, Breyer said the limits were constitutional because it would make the electoral process more fair and democratic to the little guy who isn’t tied to special interests.

Tsk, tsk, tsk … Breyer er tilsyneladende uvidende om, at USA’s forfatning intet sted definerer systemet som et demokrati, og at der f.eks. ikke engang er en forfatningsmæssig borgerret til at deltage i præsidentvalg.  Eller også er han bare ligeglad–for hvis han synes, at den ret (eller andre rettigheder) skal være der, så … trylle, rylle, rylle … er den der.

Højesteretsdommere kan med andre ord stort set opfatte sig selv som politisk udpegede smagsdommere, som slet ikke behøver at se på, hvad intentionerne med et arrangement var, eller hvad præcedens i snæver forstand ville diktere.  I stedet kan de bare, så frit det lyster dem, omdefinere begreberne, så det passer ind i deres eget ideologiske kram.  Hvis der står “almenvel” kan det tilsyneladende frit bruges til at betyde “diversitet”, og hvis der specificeres et forbud mod indgreb i ytringsfriheden, kan det let fortolkes som konsistent med indgreb i samme.  A er -A.

Hvor er James Madison og Thomas Jefferson, når vi har brug for dem?

Klokkerne ringer … III

Lad os håbe, de taber ved midtvejsvalget.  Det er essensen af fredags-klummen fra Peggy Noonan, den Reagan-konservative klumme-skribent ved Wall Street Journal og tidligere taleskriver for Reagan, Bush Sr. og mange andre prominente Republikanske politikere.  Og det er vel at mærke Republikanerne, hun mener.

Her er nogle godbidder:

"A year ago I wrote a column called "A Separate Peace," in which I said America's leaders in all areas–government, business, journalism–were in some deep way checking out. They saw bad things coming in the world and for our country, didn't think they could do anything about it, and were instead building a new pool or buying good memories for their kids. Soon after I was invited to address a group of Capitol Hill staffers to talk about the piece. When the meeting was over a woman walked up to me. She spoke of what was going wrong in Washington–the preoccupation with money, a lack of focus on the essentials, and the relentless dynamic of politics: first thing you do when you get power is move to keep power. And after a while you don't have any move but that move.

I said I thought the Republicans would take it on the chin in 2006, and that would force the beginning of wisdom. She surprised me. She was after all a significant staffer giving all her energy to helping advance conservative ideas within the Congress. "Yes," she said, in a quiet, deadly way. As in: I can't wait. As in: We'll get progress only through loss.

That's a year ago, from the Hill.

This is two weeks ago, from a Bush appointee: "I hope they lose the House." And one week ago, from a veteran of two GOP White Houses: "I hope they lose Congress." Republicans this year don't say "we" so much."

Noonan er ingen opportunist, og hun er heller ikke den type som kunne finde på at stemme Demokraterne; nærmest er hun vel det, hun med en omskrivning af et begreb kunne kalde en en "Yellow Dog Republican", d.v.s., en, der hellere vil stemme på gul hund end på en Demokrat.  Så hvad tilskriver hun denne stemning hos mange konservative Republikanere?

"A lot of things, but here's a central one: They want to fire Congress because they can't fire President Bush.

Republican political veterans go easy on ideology, but they're tough on incompetence. They see Mr. Bush through the eyes of experience and maturity. They hate a lack of care. They see Mr. Bush as careless, and on more than Iraq–careless with old alliances, disrespectful of the opinion of mankind. "He never listens," an elected official who is a Bush supporter said with a shrug some months ago. Along the way the president's men and women confused the necessary and legitimate disciplining of a coalition with weird and excessive attempts to silence Republican critics. They have lived in a closed system. They now want to open it but don't know how. Listening is a habit; theirs has long been to suppress.

In the Republican base, that huge and amorphous thing, judgments are less tough, more forgiving. But there too things have changed.

There remains a broad, reflexive, and very Republican kind of loyalty to George Bush. He is a war president with troops in the field. You can see his heart. He led us in a very human way through 9/11, from the early missteps to the later surefootedness. He was literally surefooted on the rubble that day he threw his arm around the retired fireman and said the people who did this will hear from all of us soon.

Images like that fix themselves in the heart. They're why Mr. Bush's popularity is at 38%. Without them it wouldn't be so high."

Noonan hæfter sig særligt ved, at Bush har ændret meningen af "conservative" fra, hvad det var under Reagan til noget ganske andet, og at dette nærmest kan sidestilles med tyveri:

"But there's unease in the base too, again for many reasons. One is that it's clear now to everyone in the Republican Party that Mr. Bush has changed the modern governing definition of "conservative."

He did this without asking. He did it even without explaining. He didn't go to the people whose loyalty and support raised him high and say, "This is what I'm doing, this is why I'm changing things, here's my thinking, here are the implications." The cynics around him likely thought this a good thing. To explain is to make things clearer, or at least to try, and they probably didn't want it clear. They had the best of both worlds, a conservative reputation and a liberal reality.

… And so in the base today personal loyalty, and affection, bumps up against intellectual unease.

The administration tries to get around this, to quiet the unease, with things like the Republican National Committee ad in which Islamic terrorists plot to kill America.

They do want to kill America, and all the grownups know it. But this is a nation of sophisticates, and every Republican sipping a Bud at a bar in Chilicothe, Ill., who looks up and sees that ad thinks: They're trying to scare the base to increase turnout. Turnout's the key.

Here's a thing about American politics. Nobody sees himself as the base. They see themselves as individuals. And they're not dumb. They get it all. They know when you're trying to manipulate. They'll even tell you, with a lovely detachment, if you're doing a good job. (An unreported story this year is the lack of imagination, seriousness and respect in the work of political consultants on both sides. They have got to catch up with American brightness.)

The Republican establishment, the Republican elite, is quietly supporting those candidates and ideas they think should be encouraged. They are thinking about whom they will back in '08. But they're not thinking of this, most of them, with the old excitement. Because they sense, in their tough little guts, that the heroic age of the American presidency is, for now, over. No president is going to come along and save us, and Congress isn't going to save us. Events will cause a reckoning, and then we'll save ourselves. And in this we will refind our greatness.

The base probably thinks pretty much the same. They go through the motions, as patriots are sometimes called to do. As for the election, it reminds me not of 1994 but 1992. That year, at a bipartisan gathering, I was pressed for a prediction. I said it was a contest between depression (if Republicans win) and anxiety (if Democrats win). I said Americans will take anxiety over depression any day, because it's the more awake state.

Al Gore was later told of this, and used it on the campaign trail. Only he changed "anxiety" to "hope." Politicians kill me."

Ét emne, som Noonan ikke bringer op, men som jeg i konversationer har hørt andre Bush-kritiske, amerikanske konservative fremføre, er dette: Hvis Republikanerne ikke taber kongressen nu, så vil det være svært for en konservativ at vinde i 2008, fordi vedkommende så ikke kan løbe mod "the establishment", og det er, hvad amerikanske konservative gør bedst; en Republikansk kandidat vil skulle være loyal overfor både Bush og et Republikansk flertal i kongressen, og det vil i særdeleshed være umuligt for nogen kandidat at gøre andet, hvis han selv er medlem af kongressen.  Men hvis Republikanerne taber bare é
t kammer i denne omgang, v
il de–fra et konservativt synspunkt–få et bedre udgangspunkt.  Der vil være "betalt" for de problemer, man oplever p.t., og i stedet vil man få en synlig fjende: Gakkede, politisk korrekte Demokrater på top-poster til dagligt at minde midtervælgerne om, hvor galt det kan gå.  Og samtidigt en god gang "gridlock", hvor hverken Bush eller Demokraterne kan få deres respektive politikker igennem samtidigt, og hvor de mere frimarkeds-orienterede, konservative Republikanere omvendt igen kan få frie hænder til at skælde ud på deres "tax and spend"-politikker.

Så John McCain og flere andre sidder nok p.t. og håber på et nederlag, der er stort nok uden at være for stort …

Klokkerne ringer … II

Som omtalt flere gange her på stedet (senest her), så går det ikke rigtigt godt for Republikanerne–hverken med politikken eller med meningsmålingerne.  Den klassisk-liberale superblogger Andrew Sullivan var i sidste uge ude med sin nyeste bog, "The Conservative Soul: How We Lost It, How To Get It Back".  Det er næppe alle amerikanske konservative, der vil være enige med den britiske, åbent homoseksuelle Hayekianer i, hvad der er sand konservatisme, men dét, vi har hørt herfra, lyder altså i det store hele ganske godt.  Her er hans dagsaktuelle opsummering af, hvad der er gået galt for Republikanerne under Bush, "The Selling of the Conservative Soul":

"Alongside a 38 percent increase in government spending in five years came the inevitable corruption. When vast increases in spending are at stake, they act like a homing signal for every sleazeball and lobbyist in the country. The number of registered lobbyists in Washington doubled under five years of Bush Republicanism, according to reporter Jeffrey Birnbaum. His explanation? "In the 1990s, lobbying was largely reactive. Corporations had to fend off proposals that would have restricted them or cost them money. But with pro-business officials running the executive and legislative branches, companies are also hiring well-placed lobbyists to go on the offensive and find ways to profit from the many tax breaks, loosened regulations and other government goodies that increasingly are available. … It has been a free-for-all at the trough of your tax-payer dollars. And we're supposed to believe that this is conservatism?"

Iøvrigt er en af artiklerne i dagens Wall Street Journal tæt på samme vinkling af den igangværende midtvejsvalgkamp.  Her skriver debatredaktionens Washington-korrespondent Kimberley Strassel:

"In the Ohio governor's race, Ken Blackwell is trailing his Democratic competitor, Ted Strickland, by double digits. Save a last-minute miracle, Mr. Blackwell will lose the governor's mansion, and so end 16 years of GOP dominance.

In the Florida governor's race, Charlie Crist is leading his Democratic competitor, Jim Davis, by double digits. Save a last-minute misstep, Mr. Crist is set to give the state GOP a third term in the governor's mansion, overseeing a strong Republican legislative majority.

Their respective failure and success is not ideological: Messrs. Blackwell and Crist are both running on the same agenda of tax cuts, fiscal responsibility and broad government reform. This, instead, is a story of the state parties behind them. In Florida, Republicans have spent the past eight years keeping their promises to voters; in Ohio the GOP forgot what "promise" meant somewhere in the '90s. The tale of these two GOPs offers broader lessons for congressional Republicans, who are facing a rout this fall.

That this election is a referendum on the entire Republican philosophy is the standard line so far this year. Democrats from Nancy Pelosi to Chuck Schumer argue that voters who vote blue are sending a message that they are tired of Republicans' "extreme" views on national security, taxes or social policy.

Quite the opposite, really. If voters are unhappy with Republicans, it's because the party hasn't lived up to its own principles. In the Capitol, in Ohio, and in plenty of places between and beyond, the party that promised to reform government has become the party of government.

But now look to Florida. Jeb Bush came to office in 1999 touting a sweeping reform agenda of the sort that gives Ms. Pelosi the "extremist" fits. More to the point, the governor, with the support of a Republican legislature, has instituted most of it.

Florida Republicans have passed tax cuts every year of the eight Mr. Bush has held office–a whopping $19 billion, including the elimination of the infamous "intangibles" tax, levied on investments. While Florida's budget has grown at a rapid clip, Mr. Bush vetoed more than $2.1 billion in wasteful spending, earning him the nickname "Veto Corleone" among frustrated state lobbyists. He's trimmed 11,000 state jobs.

Tort reform? Did it. Overhauling the child welfare system? Done. Florida has led the way in greater education accountability and school voucher programs; test scores, especially among minorities, are on the rise. The state won federal permission for the most dramatic Medicaid reforms in the country, the first to inject private competition into the system.

Florida today has the highest rate of job creation in the country, and an unemployment rate of 3.3%. It's bond rating hit triple A. Revenue is pumping into the state coffers, giving Florida $6.4 billion in reserves. Gov. Bush's approval rating stands at 55%. Even the House Democratic leader, Dan Gelber, admitted his chief nemesis was a "rock star."

Mr. Crist, the state attorney general, promises more of the same, and voters have no reason to doubt him. He's already demonstrated reform bona fides as the state education commissioner who helped push through the governor's school reforms. He's promised further tax cuts, and is zeroing in on voter anger over double-digit property tax hikes. Mr. Crist has been blowing past Mr. Davis in fundraising and in opinion polls.

If congressional Republicans are facing a rout come November, it's in no small part because they've been headed down the Ohio highway. A few Supreme Court appointments and tax cuts aside, Republicans have largely abandoned the reform agenda that swept them to power in 1994. Their zeal has instead been directed at retaining power, which explains the earmarking epidemic and the Abramoff corruption that followed. Reform of Medicare and Social Security, the death tax, immigration, health care–all fell off the map.

Democrats would certainly call this agenda extreme, but it was never the existence of the platform that angered voters. It was Republicans' failure to act on it."