Den omvendte verden

Enhver, der bruger den komparative metode som hjælpemiddel, kender følelsen af at skue ud over verden og undre sig. Det skal man ikke være ked af, for det er på den måde, man bliver klogere (eller i hvert fald har en chance for at blive det). I disse dage er jeg blevet ramt af en sådan undren. Den stammer fra en ganske bestemt kløft i de internationale reaktioner på Muhammed-sagen.

For at gøre sagen helt enkel, så har de store kontinentaleuropæiske lande ret utvetydigt markeret, at det er i orden at gøre grin med den gode profet og hans skæg – eller at ytringsfriheden i hvert fald står over hensynet til religiøse ligtorne. Betydningsfulde franske og tyske aviser har været hurtige til at vise tegningerne, og reaktionen på det politiske niveau har ikke været meget anderledes. Det første udenlandske politiske parti af betydning, der bakkede op om Jyllandsposten, var de franske socialister – mere sigende kan det næsten ikke blive. Senere har den franske indenrigsminister og den tyske udenrigsminister fulgt trop.

Fra de to store angelsaksiske lande har tonen derimod – så vidt jeg kan fornemme – været en anden. Den engelske udenrigsminister har fordømt tegningerne, og den amerikanske regering er på linie med denne udmelding. Begrundelsen har været den samme: at ytringsfrihed ikke giver ret til at spotte en religion.

Det mønster er vi ikke ligefrem vant til herhjemme. Det plejer at være Storbritannien og USA, der rager kastanierne ud af ilden, når vi er i udenrigspolitiske problemer. Og holdningsmæssigt plejer afstanden over Nordsøen at være mindre end afstanden over den nordtyske hede og Vogeserne.

Hvorfor er det anderledes denne gang? Hvorfor denne omvendte verden? Jeg er meget interesseret i at høre nogle bud. For at åbne ballet vil jeg lægge for med den forklaring, jeg selv greb til, da det beskrevne mønster begyndte at stå klart.

Jeg tror, vi skal søge i hvert fald en del af svaret i ideernes verden. Det synes – meget forsimplet – at være skellet mellem den radikale franske og den skeptiske skotske oplysningstid, der spøger. De franske oplysningsfilosoffer, anført af Voltaire, havde kun hån til overs for religion. For dem var der ingen tvivl – der kunne og skulle aldrig være en balancegang mellem ytringsfrihed og religiøse tabuer. Ja, vi kan gå endnu længere. Religion, det bras, skulle kasseres, og det kunne ikke gå hurtigt nok. Fornuften skulle så sætte sig i den gamle overtros sted, og dermed ville en ny og smuk tidsalder indvarsle sig.

I Frankrig står den overbevisning meget stærkt den dag i dag. Det er ikke tilfældigt, at de franske aviser har været hurtige til at kalde Voltaire til undsætning. Men vi kender også synspunktet herhjemmefra – det gennemsyrer eksempelvis Ralf Pittelkows analyser af den igangværende dyst mellem det moderne og det traditionelle, mellem det sekulære demokrati og den islamiske lovreligion.

De skotske oplysningsfilosoffer valgte et andet spor. Lad os holde os til Hume, for hans synspunkter og person er meget sigende. Selv var han, efter al sandsynlighed, ateist, men han tordnede aldrig imod religion. Det var der en grund til. Hume nærede nemlig ikke Voltaires tillid til den menneskelige fornuft. Han anerkendte, at en stor del af den menneskelige verden ligger uden for fornuftens anvendelsesområde. “Fornuften er altid følelserne slave”, som hans erkendelsesteoretiske diktum lyder. I forlængelse heraf gav det heller ingen mening at ville afvise religion. For det er ikke rationelt muligt at bevise, at det guddommelige ikke eksisterer – ganske som det ikke er muligt at levere et rationelt gudsbevis.

I samtidens øjne var Hume lidt af en hedning, men det er samtidigt klart, at hans tankegods giver meget mere plads til religion, end tilfældet er for Voltaires. Den læsning af teksten har holdt sig stærk i specielt USA, men også i Storbritannien. Og hermed er vi fremme ved mit bud på det identificerede paradoks: hvor franskmændene (og til dels tyskerne) ikke er parat til at lave en konkret afvejning mellem hensynet til religionen og hensynet til ytringsfriheden (fornuftens tro væbner), så er de angelsaksiske lande langt mere tøvende på dette punkt.

Hvis denne forklaring er rigtigt – og det er bestemt ikke sikkert – så maner det til omtanke. For Voltaires synspunkt er ekstremt, og ekstreme synspunkter skal man normalt vare sig for. Jeg synes ikke, at Jyllandsposten er gået over grænsen i den konkrete sag. Det er på sin plads at få sat spørgsmålstegn ved en lovreligions anvendelsesområde i et moderne demokrati. Jack Straw og co. har, med andre ord, ikke været i stand til at holde vægten lige.

Men jeg mener, at man skal vare sig for at drage den konklusion, at religion skal ned med nakken i et moderne samfund (som jeg synes, Pittelkow er på grænsen til at gøre af og til). For så bevæger man sig ud på tynd is, al den stund at fornuften ikke er en gangbar erstatning. Hvis den var det, så ville kommunismens færd mod det forjættede land ikke være endt i et Dysterland – det er altid værd at erindre sig.

Men lad os komme tilbage til paradokset. Hvilke forklaringer på kløften mellem den kontinentaleuropæiske og den angelsaksiske reaktion har I andre på lager? Og er der overhovedet tale om en kløft? Lad høre, lad høre.

33 thoughts on “Den omvendte verden

 1. Rasmus Ole Hansen

  Kjerulf, hvis forklaringen på Straws stillingtagen imod ytringsfriheden er at han er socialist, hvad er så forklaringen på de franske socialister bakker op om ytringsfriheden?

  Svar
 2. Jacob Mchangama

  Jeg tror din spændende “Himmelfarbske” fortolkning er korrekt et stykke hen ad vejen. Men man skal nok heller ikke undervurdere, at både USA og UK på grund af Irak-krigen ikke har lyst til at fremprovokore yderligere konflikt med store muslimske befolkningsgrupper, om amerikanerne og briterne så i virkeligheden støtter DK eller ej. Tony Blair har i øvrigt fået nedstemt (eller rettere udvandet) et forslag, fremsat efter lobbyarbejde fra Muslim Council of Britain, der vil begrænse ytringsfriheden når det kommer til “religious hatred”. Det britiske Overhus spillede i øvrigt en vigtig rolle i, at få loven gjort mindre indgribende ift ytringsfriheden og det er ikke første gang Overhuset bremser lovgivning, som gør indgreb i frihedsrettigheder.

  Svar
 3. Publikum

  Er Rowan Atkinsons kronik i JP mon værd at nævne i denne her sammenhæng?http://www.jp.dk/indland/artikel:aid=3538290:fid=11326/Den er kritisk over for truslerne mod ytringsfriheden, men hylder det irrationelle frem for det rationelle. Altså britisk. Hvis jeg må prøve at beskrive Atkinsons kronik med bidder fra Møllers oprindelige indlæg, så erkender Atkinson “at en stor del af den menneskelige verden ligger uden for fornuftens anvendelsesområde”, men påpeger at det netop er derfor, at der kan opstå ting som ikke hører hjemme i et civiliseret samfund, som skal kritiseres. Det er præcis af den grund, at ytringsfriheden “står over hensynet til religiøse ligtorne”.Med andre ord er det ikke et argument for ytringsfrihed bundet op på rationalitet, men derimod på det irrationelles natur.

  Svar
 4. von Schlichtningen

  Forklaringen er interessant, og jeg skal bestemt ikke udelukke, at den delvist forklarer forskellen.Men jeg ser bestemt også andre forklaringer. For det første er både USA og UK begge lande, hvor politisk korrekthed indtager en meget stor plads i befolkningernes bevidsthed. Langt større plads end generelt i det kontinentale Europa, selv om det efterhånden også her i nogle kredse nærmest er blevet en religion. Jeg skal ikke her komme ind på årsagerne til den politiske korrekthed, selv om det er en overordentlig spændende diskussion. Men resultatet er i hvert fald, at nogle ord og hele diskussioner bliver til tabu med det resultat, at ytringsfriheden begrænses. Sverige er det tydeligeste nære eksempel på dette.USA og til dels UK (især for Londons vedkommende) er desuden i langt større grad multikulturelle end andre europæiske lande. For ikke så lang tid siden var jeg i London i 10 dage. Ikke en eneste gang blev jeg betjent af en indfødt englænder. Begge lande er formentlig bekymrede for indenrigs protester og problemer.Endelig er begge lande i en presset situation i Irak.

  Svar
 5. Ole Birk Olesen

  Men jeg mener, at man skal vare sig for at drage den konklusion, at religion skal ned med nakken i et moderne samfund (som jeg synes, Pittelkow er på grænsen til at gøre af og til).Det gør også Lars Hedegaard, Helle Merete Brix, Karen Jespersen, Torben Hansen, Jette Plesner Dali og alle de andre gamle venstreorienterede, som for tiden henter hyre og anseelse hos den herskende “borgerlighed”. Men jeg er helt enig – det er den i bund og grund ufornuftige europæiske fornuftsdyrkelse, som indeholder et totalopgør med alt religiøst, der er årsag til, at europæiske politikere og medier holder på retten til at støde muslimerne, mens især amerikanerne holder sig tilbage grundet deres meget større religiøse forståelse. Jeg er også enig i, at amerikanerne i denne sag tager fejl og burde kunne se, at diskussionen ikke længere handler om god tone mellem civiliserede mennesker med respekt for hinandens følelser, men er en kamp mellem vestlig åbenhed og mellemøstlig formørkelse.

  Svar
 6. Niels A Nielsen

  USA’s holdning er ikke ny. Bush-regeringen var heller ikke ivrige støtter af Salman Rushdie i 1989. De pietistiske amerikanere reagerede meget lig Bush juniors regering nu. Til gengæld er UK’s holdning ny. De tog dengang et opgør med de iranske mullaher og trak deres diplomater hjem. UK’s nye holdning er udtryk for den dhimmisering af Vesteuropa, som for længst er begyndt og som ikke mindst kommer til udtryk i Storbritannien med landets store muslimske befolkning. Der bliver ikke nogen “Life of Muhammed”-film. Den slags ser ud til at være fortid i det gamle England. Vi må ikke lade denne udvikling fortsætte. Læs endelig David Gress og Niels Lillelund i JP i dag.

  Svar
 7. Limagolf

  Jeg tror bare at USA er glade for at det ikke er amerikanske flag og Bush billeder der bliver afbrændt for en gangs skyld.De har travlt med ikke at blive indblandet i en tabersag, men har mistet umådeligt meget af min respekt i skyndingen.UK har bare en skodregering uden rygrad og mandsmod og skulle se at få sig en ordentlig grundlov før det er enedegyldigt for sent./Limagolf

  Svar
 8. kjerulf

  Hvis I vandrer over på Little Green Footballs kan I se, at den amerikanske “fordømmelse” nok ikke er helt så entydig som refereret i Berlingeren. For det første sondrer den faktiske talsmand (som er en anden end den, der citeres i Berlingeren) mellem de forskellige tegninger. For det andet siger han klart og tydeligt, at der ikke kan gås på kompromis med ytringsfriheden. Men det er fuldstændigt korrekt observeret, at hans afstandtagen fra tegningerne er religiøst funderet.Jack Straw derimod er en helt anden kop te. Han tager side – med dem og mod os. Det kan sagtens være begrundet i arven fra Hume og co. Men han er også socialist. Og fra den fløj har vi aldrig set den store respekt for modstanderes ytringsfrihed.Hvis I vil læse nogen rigtig lækre overvejelser, så myldr over til Ed Morrissey på Captains Quarters!

  Svar
 9. Claus Zilmer

  Det er muligt der eksisterer en form for vestlig åbenhed, når det gælder religiøsitet. Men når det handler om den ikke religiøst men det politisk bestemte tyranni i Vesten, fx den danske stats monopolisering af de elektroniske nyhedsmedier og knægtelse af den private ejendomsret, så er der en mur af formørkelse omkring disse emner, også i dansk presse. Hvad hjælper det man kan se fejlene hos andre (kulturer), hvis man ikke kan se dem hos sig selv.Både for Danmark og for landene i Mellemøsten gælder, at vi kan protestere nok så meget, vi bliver ikke hørt, tyranniet hører ikke op af den grund.På den led har “ytringsfriheden” i Danmark jo ikke gjort os mere frie. Det hjælper fedt at man kan sige sin mening, når voldsmonopolet uanset har fat i den lange ende. Jeg burde godt nok ikke argumentere for mit selvejerskab, det burde være en selvfølge!

  Svar
 10. Jacob Mchangama

  Limagolf skrev “UK har bare en skodregering uden rygrad og mandsmod og skulle se at få sig en ordentlig grundlov før det er enedegyldigt for sent.”Hvad skulle en ny Grundlov hjælpe i denne situation? Du tror vel ikke, at f.eks. den danske Grundlov ville forhindre lovgivning der indskrænkede ytringsfriheden mht religiøse angreb?Rent faktisk er den danske ytringsfrihed blevet udvidet via EMRK jf. Jersild sagen, hvor Jens Olaf Jersild i det danske retssystem blev dømt for udbredelse af racistiske udtalelser via sit interview af grønjakker, hvilket domstolen i Strasbourg fandt udgjorde en krænkelse af Jersilds ytringsfrihed.

  Svar
 11. Limagolf

  “Hvad skulle en ny Grundlov hjælpe i denne situation? Du tror vel ikke, at f.eks. den danske Grundlov ville forhindre lovgivning der indskrænkede ytringsfriheden mht religiøse angreb?”For det første må jeg indrømme at jeg skrev kommentaren efter at være kommet hjem fra en ualmindelig våd bytur på Vesterbro… Jeg ville nok have tonet lidt ned for fordømmelsen hvis jeg havde være ædru. Sådan er der så meget.En grundlov beskytter ganske rigtigt ikke noget i sig selv. Kun i det omfang befolkning, regering og domstole er enige om en fortolkning vil grundloven være et absolut værn mod overgreb.Men grundlovens indhold er da med til at forme debatten, det vil nok få nogle politikere til at tænke sig om to gange før de går i gang med tåbelig lovgivning. Og den giver domstolene en mulighed for at annullere lovgivning der krydser stregen (Tvind loven) men naturligvis kun i det omfang sagerne bliver taget (rockerloven er aldrig blevet prøvet ved højesteret).Der sker ind i mellem meget mærkelige ting i Storbrittanien og en gang imellem får jeg en tanke at en egentlig grundlov kan være med til at dæmme op for nogle af de værste skæverter. Men du har naturligvis ret i at det ikke er noget absolut værn./Limagolf

  Svar
 12. Poul Højlund

  Nok mest til Jacob Mchangama: Straffelovens § 118, stk. 2 indeholder skrappe bestemmelser vedr. forsøg på at begrænse ytringsfriheden. Jeg citerer hele § 118:§ 118. Den, som ved magtanvendelse eller trussel derom eller under udnyttelse af frygt for fremmed magts indgriben hindrer eller søger at hindre offentlige myndigheder i den frie udøvelse af deres virksomhed, straffes, når handlingen foretages med det formål at øve indflydelse på offentlige anliggender eller fremkalde forstyrrelse af samfundsordenen, med fængsel indtil 12 år. Stk. 2. Samme straf finder anvendelse på den, som i den i stk. 1 nævnte hensigt og ved anvendelse af de der nævnte midler alvorligt krænker ytringsfriheden eller hindrer foreninger eller andre sammenslutninger i frit at udøve deres lovlige virksomhed. Stk. 3. Med samme straf anses endvidere den, der i den i stk. 1 nævnte hensigt og under anvendelse af de der nævnte midler begår den i § 193 omhandlede forbrydelse eller lignende almenskadelig handling.Hvordan vurderer du i lyset af de aktuelle begivenheder muligheden for at retsforfølge gruppen af rejsende imamer efter §118, stk. 2 ?

  Svar
 13. Jacob Mchangama

  Kære Poul,Interessant spørgsmål. Skal med det samme sige, at strafferet (desværre) ikke er det jeg har mest med at gøre i min dagligdag. Uden at have tyet til hverken litteratur eller forarbejder (kan ikke forestille mig der foreligger retspraksis) har jeg svært ved, at se at Imamerne kan dømmes i henhold til § 118, stk. 2 (118 stk. 1 er i mine øjne ikke anvendelig). De danske imamer har så vidt jeg ved ikke selv anvendt vold eller trusler og har vel heller ikke mødtes med repræsentanter for fremmede magter. Selvom de skulle have mødtes med fremmede magter ville det have krævet, at de havde opildnet f.eks. Syriens eller Libanons myndigheder til at iværksætte de voldelige handlinger, hvilket trods alt nok er tvivlsomt. Om end imamerne næppe havde rent mel i posen tror jeg det ville være svært at demonstrere, at de havde forsæt til at skabe de voldsomme scener i Mellemøsten, og om disse scener ”alvorligt krænker ytringsfriheden” ved hjælp af ”frygt for fremmed magts indgriben” i § 118, stk. 2s forstand, det stiller jeg mig stærkt tvivlende overfor. Har Mr. Law eller evt. jurist læsere andre fortolkninger?

  Svar
 14. Citizen Dane

  Disclaimer: Jeg er ikke jurist, men interesserer mig for/beskæftiger mig i et eller andet omfang med strafferet. Så det her er basalt set en lægmands “en finger i jorden” analyse:Forsættet er nok tvivlsomt, og det vil i hvert fald være endog meget svært at bevise.Mht “frygten for fremmede magers indgriben”, så vil jeg tro, at der ligger en underliggende accept af, at “fremmede magter” i denne henseende er “fremmede (stats)magter”, og hvordan man end vender og drejer det, så er det svært at argumentere for, at Danmarks sikkerhed og suverænitet er truet af “fremmede (stats)magter”. (Jeg er som sagt ikke jurist, og jeg har virkelig ikke den fjerneste anelse om, hvad der står i forarbejderne og kommentarerne til Straffeloven hvad dette angår – min fornemmelse siger mig bare, at lovgiverne i sin tid mente statsmagter.)Hvis det er tilfældet, så vil det ikke være helt urimeligt at overveje, om ikke man skulle udvide den fortolkning til også at gælde noget i stil med “ikke statslige aktører på den sikkerhedspolitiske scene (læs kendte terroristgrupper)”. For helt ærligt, så er det nok en større trussel mod Danmark og danskeres sikkerhed at skubbe ObL i retning af et terrorangreb mod Danmark end det er at prøve at overbevise den Syriske regering om, at den skal invadere Danmark.Mine 25 øres visdom om den sag.

  Svar
 15. David G.

  Den idéhistoriske analyse (Hume vs. Voltaire) er fin, men næppe påkrævet. Et mere politisk perspektiv er, at Bush og hans adm. ikke vil støde saudierne og ikke skaffe sig yderligere fjender. Det så vi allerede et par dage efter 9/11, da Bush gjorde sig til imam og ekspert i islam ved at udtale, at terroristerne forrådte islam, der jo (og nu synger vi alle i kor) er en FREDENS religion. Det var ynkeligt, det var forkert, og det var politisk 100 pct. logisk.Den amerikanske blanding af politisk korrekthed (der jo er opfundet og promoveret ikke af de kristne, men af de liberale) og amatøragtige forsøg på at danse rigtigt efter “vore venner” saudiernes pibe osv. er en taberstrategi, men det vil tage meget mere, hvis det skal gå op for det officielle Washington.Og lad os ikke glemme frygten som motiv. Hvis CNN, WSJ osv. ikke vil trykke tegningerne, tror jeg ikke vi skal ty til ophøjede idéhistoriske analyser, men til frygt. De er ganske enkelt bange. At de også er bange for at se “intolerante” ud er en sekundær virkning af mediernes politisk korrekte selvindoktrination, der forstærker og berettiger den dybere rent fysiske frygt. Den gør det moralsk berettiget at være bange, og så kan man dække sin frygt bag ophøjede floskler om ikke at ville fornærme.Det minder jo ganske om danske holdninger under den Kolde Krig og om begrundelsen for ikke at ville vise “En prinsesses død” med dens saudiske halshugninger i 1980. Som blev vist bl.a. i Norge, USA og Frankrig.Så der er sket noget. Måske skal vi alligevel takke de højere magter for, at det er Fogh R. og ikke Thorning S. eller den arabofile, antiamerikanske og små-antisemitiske Mogens L., der sidder i den varme stol idag.

  Svar
 16. Jacob Mchangama

  Ad David G: Kunne du ikke fortælle¨, hvad Bush skulle have gjort post 9-11, hvis ikke han skulle have mødt med muslimske ledere? Skulle han have erklæret hele den muslimske verden (hvoraf alle stater minus Afghanistan og Iran fordømte angrebet) krig? Skulle han have jævnet alle moskeer med jorden? Interneret alle muslimer på amerikansk grund? Bushs handlinger post 9-11 var netop udtryk for ansvarlig statsmandskab og forhindrede givetvis vold i stor skala.Med tanke på amerikanernes kompromisløse kamp mod terror i Afghanistan og Irak og de ofre (på både godt og ondt) og de ofre amerikanerne har lidt i kampen mod islamisk fundamentalisme fra 1979 til d.d. er det udtryk for dansk provinsialisme af højeste grad at tale om et amerikansk knæfald for Islam, fordi amerikanerne har et andet syn på tegningerne og ikke straks støttede op om Danmark i denne sag.

  Svar
 17. Niels A Nielsen

  David G har uden tvivl ret i, at politisk-strategiske overvejelser og frygt spiller en stor rolle for USA’s unødvendige knæfald for islam. Dog mener jeg, at USA’s bløde punkt for islam skyldes amerikanernes calvinistisk puritanske arv og de elementer af lovreligiøsit, som knytter sig hertil. Islam har trods alt en vis affinitet med denne amerikanske arv.Det er måske trods alt ikke helt tilfældigt, at det er dette lille lutherske land i nord, der nu er genstand for den islamiske vrede. Luthers udlægning af kristendommen er vel det mest radikale opgør med lovreligiøsitet og gerningsretfærdighed, som man overhovedet kan tænke sig. Selv dronning Margrethe har ikke undladt at udtale sin lutherske forståelse af islam, og hun er derfor inddraget (selvom det er på baggrund af en forkert oversættelse).”Måske skal vi alligevel takke de højere magter for, at det er Fogh R. og ikke Thorning S. eller den arabofile, antiamerikanske og små-antisemitiske Mogens L., der sidder i den varme stol idag”Det må du nok sige.

  Svar
 18. Niels A Nielsen

  Ronald Reagan: “Kommunisme er en fredens og retfærdighedens ideologi. Desværre er den blevet taget som gidsel af nogle ganske få fundamentalister. Demokrati og kommunisme er fuldt forenelige. Tænk bare på Den Tyske Demokratiske Republik. Jeg er overbevist om, at Brezhnev vil reformer, der kan stække fundamentalisterne og bringe Sovjetunionen på rette vej. Sovjetunionen er vores ven.” Ronald Reagan gik efter talen ind i det nærmeste partikontor i Washington for at vise sin dybeste respekt for denne store ideologi.Husker jeg forkert? Var det ikke ham?

  Svar
 19. Jacob Mchangama

  Din mangel på dømmeevne har du demonstreret i talrige poster og den udviser du så her igen. Udfra dit udsagn skulle folk, som Naser Khader og de mange muslimer som bare passer deres arbejde og familie i DK så være at sammenligne med kommunister under den kolde krig eller hvad?? Islam er jo ligeså lidt en enkelt fasttømret ideologi som kristendommen, hvad du i vores talrige diskussioner har fået masser af eksempler på, som du på bekvem vis har ignoreret. Her er et eksempel mere som ikke burde kunne finde sted i din verden, hvor muslimer og Islam kun kan opfattes i henhold til Niels A. Nielsens unagribelige fortolkning deraf: http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2006/02/02/nlaw02.xml&sSheet=/news/2006/02/02/ixhome.html

  Svar
 20. Jacob Mchangama

  Man kan i øvrigt kun være taknemmelig for folk som Martin Krasnik, som tør udstille de massive problemer i Mellemøsten og mange muslimske lande, og som rent faktisk har været i disse, uden at forfalde til kultur-konservatismens konklusion om, at muslimer og Islam automatisk medfører død og ødelæggelse, mens man som europæer er immun herimod. En konklusion, man som europæer skal have et særdeles selektivt forhold til historien for at kunne slutte op omkring.

  Svar
 21. Niels A Nielsen

  Et venligt råd: Lad være at angribe positioner hos din modpart, som han/hun ikke har formuleret. Med mindre selvfølgelig at det er en bevidst strategi for at afbryde samtalen. Denne pådutten af meninger (som kulminerede i din Hayek racisme-analogi) er trættende. Så er det sagt. Jeg vælger at ignorere det, men jeg har et par kommentarer.Der fandtes såmænd mange skikkelige og hæderlige kommunister især blandt arbejdere, som ikke havde dette store totalitære system i hovedet, men som var blevet forledt af talen om dette fantastiske utopia, hvor alle er lige og enhver yder efter evne og nyder efter behov.Jeg tror at Naser Khader, som er en sympatisk og flink fyr, kalder sig muslim for at kunne virke som brobygger imellem islam og vestlige værdier. Jeg tror dog mere på Hirsi Alis fremgangsmåde. Som hun skriver i JP i dag:»Det var på høje tid, at der blev sat gang i et opgør. Hvis man ikke havde trykt tegningerne, ville diskussionen om profeten ikke have fundet sted. Man skal huske på, at islam ikke har gennemgået den reformation og tilpasning, som kristendommen og jødedommen har gjort over tusinder af år. Tværtimod er islam stagneret, fordi den baserer sit lovgrundlag på regler fra et stammesamfund. Nu vil alle muslimer i Danmark og i andre europæiske lande være nødt til at tænke over, hvordan de skal forholde sig til muslimske tabuer, der ikke stemmer overens med tilværelsen i et moderne demokratisk samfund,« Læs det hele: http://www.jp.dk/kultur/artikel:aid=3541890/Jeg er temmelig uforstående overfor, at du bringer Telegraphs artikel frem. Den er dog det mest tydelige og utvetydige eksempel på, at islams doktriner er uforenelige med dynamik og udvikling: “Foreign investors would not want to rely on local courts, which are slow, conduct their proceedings in Arabic and are likely to apply Sharia Law to all banking transactions”Med venlig hilsen

  Svar
 22. Jacob Mchangama

  Jeg forstår ikke din anke mod min bringen af “positioner du ikke har formuleret” når du til fulde bekræfter sådanne i din nederdrægtige kommentar om Naser Khader og andre moderate muslimer, hvor du jo rent faktisk sammenligner dem med den kolde krigs “nyttige idioter” og har den frækhed, at udtale dig, om Naser Khaders religiøse overbevisning uden at kende manden og i modstrid med hvad han selv udtaler. Din udtalelse lader vi lige stå, den siger meget:”Der fandtes såmænd mange skikkelige og hæderlige kommunister især blandt arbejdere, som ikke havde dette store totalitære system i hovedet, men som var blevet forledt af talen om dette fantastiske utopia, hvor alle er lige og enhver yder efter evne og nyder efter behov.Jeg tror at Naser Khader, som er en sympatisk og flink fyr, kalder sig muslim for at kunne virke som brobygger imellem islam og vestlige værdier.” De moderate muslimer tror jo netop IKKE på Islam som et utopia, de sætter sekulære love, demokrati, menneskerettigheder over religiøse dogmer, i modsætning til de kommunistiske arbejdere du sammenligner dem med som åd kommunismens propaganda. Hirsi Ali skal være velkommen til sine holdninger og man kan håbe de befordrer større selvkritik blandt fundamentalister. Jeg foretrækker dog Khaders principfaste men mere pragmatiske tilgangsvinkel. Jeg kan dog godt forstå du foretrækker versionen, hvor muslimer for at blive civiliserede må forsværge Islam fuldstændigt. Alternativet udfordrer jo din forestilling om den automatiske kristne-europæiske overlegenhed som af folk udenfor denne kulturkreds må accepteres i en pakkeløsning, for at uddrive ondskaben. Eksemplet fra Dubai er bragt på banen for at vise, at man der, selvom styret udgøres af troende muslimer, godt kan se bort fra Shariah lovgivning, hvilket ikke burde være tilfældet hvis man anså sådan lovgivning som uantasteligt og anvendeligt på et hvert forhold, inklusive kommercielle af slagsen.Det tilsvarer udviklingen i DK hvor vi er gået væk fra religiøst baserede regler der begrænsede eller ikke tillod f.eks. renter i takt med at religion fik mindre betydning for statens virke.

  Svar
 23. Niels A Nielsen

  Der ikke er nogen undskyldning for de kommunistiske arbejdere, kan jeg forstå.Det jeg forsøgte at sige, at jeg ikke fordømmer muslimer som sådan. Jeg er modstander af den ideologi, islam, i hvis navn den halve verden nu står i brand. Jeg er fuldt ud klar over, at Naser Khader sætter sekulære love, demokrati, menneskerettigheder over religiøse dogmer. Samtidig siger han, at han er muslim, altså tilhænger af islam. Den islam, han så tror på, er ikke nogen traditionel islam, og den deles ikke af ret mange muslimer i verden og slet ikke af nogle af de dominerende islamiske skoler, som jo raser ved enhver tale om menneskeskabte love, kritik af profet og koran etc. Jeg ærgrer mig blot over, at han ikke mere tydeligt gør op med traditionel islam – som Hirsi Ali. Moderate Muslimer lyder lidt som om, de tilhører hovedstrømmen i islam, hvad de jo bestemt ikke gør.Jeg kan naturligvis sagtens leve med Khaders “islam”. Det kan Hirsi Ali i øvrigt også. Jeg har bare umiddelbart meget svært ved at se, hvordan denne omdannelse af islam skulle komme i stand. Foreløbig er både Hirsi Ali og Khader under intensiv politibeskyttelse.

  Svar
 24. Poul Højlund

  Tak for kommentarer på mit juraspørgsmål, – jeg følger jeres logik, men er tilgengæld spændt på at se, hvad anklagemyndigheden vil stille op, når de får sagen til behandling, idet jeg går ud fra, at der skal drages nogle konsekvenser ved domstolene.I mellemtiden kan man jo så grave lidt dybere i de forskellige udtalelser fra gruppen, for eksempel ved udrejsen og senest i det store debatprogram i DR TV søndag. De er ganske enkelt ikke samstemmende, – Hr. Laban er ikke den eneste, der lyver.Det er vel almindelig accepteret, at de arabiske masser (imamernes eget udtryk) er noget, magthaverne tænder og slukker for efter behov. Er jeg blot blevet ualmindelig paranoid, når det forekommer mig, at dette i al sin enkelhed ligner en velplanlagt offensiv, en slags soft terror. Jeg tror ikke meget på den med, at det hele er kommet ud af kontrol, – snarere tværtimod.P.S. Blot for at undgå enhver form for misforståelse: jeg lider ikke af nogen form for islamofobi, derimod har jeg voldsom allergi overfor islamisternes voldelige fremfærd i såvel den offentlige som den private sfære. 23 eller flere erkendte såkaldte æresdrab, altså familiehenrettelser, her i landet indtil nu er nok til at fjerne friheden for enhver ung muslimsk kvinde; – og gad vide hvorfor mennesker af muslimsk afstamning er de eneste, der aldrig fristes af ateismen? Er Danmark ikke i stand til at beskytte sine borgere og garantere dem de grundlovssikrede frihedsrettigheder, herunder retten til liv og retten til ikke at tro på noget som helst?

  Svar
 25. David G.

  Amerikansk gammeldags puritanisme i ny forklædning = politisk korrekthed = frygt for at virke intolerant (hvilket vil sige at man bliver intolerant på en ny måde) = frygt for at trykke tegningerne.Ikke helt forkert, nej.Og til Jacob. Kulturkonservative påstande om en absolut uforenelighed af islam og moderne samfund er naturligvis lige så ubrugelige som påstande om, at multikulturalismen bringer evig fred. Nej, ikke helt så ubrugelige, men næsten.Problemet er at den islam der er i fremmarch er den salafitisk-wahhabitiske, som er ekstrem, intolerant og egentlig temmelig aparte efter islamiske traditioner.

  Svar
 26. Ole Birk Olesen

  Fra dagens At Tænke Sig i Politiken:LyninterviewHr. muslim, hvorfor brænder De det danske flag af, spytter på det, sætter ild til vores ambassader og truer med at dræbe alle danskere?»Det gør vi for at protestere imod det billede, Vesten forsøger at give af muslimer som folk, der brænder flag og ambassader af og truer med at dræbe alle danskere. Det er faktisk ret sårende«.

  Svar
 27. JR

  “”… ph.d. fra Sorbonne i tekstanalyse og interkulturel kommunikation …”Vent lige: Var det ment som en *anbefaling* af hendes arbejder …?”Nej, det var såmænd bare en oplysning. Sorbonne er dog så vidt jeg ved et af Verdens mest velansete universiteter indenfor “arts & humanities”.

  Svar
 28. JR

  Jacob: “…uden at forfalde til kultur-konservatismens konklusion om, at muslimer og Islam automatisk medfører død og ødelæggelse, mens man som europæer er immun herimod.”I Virkelighedens Verden (TM) er islamiske kræfter i dette øjeblik i voldelig konflikt på stort set alle den islamiske verdens grænseflader med andre kulturer og religioner. Det må man vel tage som en indikation af, at islam er en voldelig religion. Tina Magaard (ph.d. fra Sorbonne i tekstanalyse og interkulturel kommunikation) har derudover med sin analyse af koranen og andre religioners grundskrifter dokumenteret den voldelige sprogbrug og opfordringer til vold i koranen. Find selv flere eksempler, der er nok at tage af.

  Svar
 29. "Auberon Herbert"

  “… ph.d. fra Sorbonne i tekstanalyse og interkulturel kommunikation …”Vent lige: Var det ment som en *anbefaling* af hendes arbejder …?

  Svar
 30. Niels A Nielsen

  Pas på ryggen Akkari:”Because the twelve JP cartoonists are not Muslims, the Muslim blasphemy laws do not apply to them. But these laws do apply to the imams. Consequently, these imams deserve death. They – and no-one else – depicted the prophet as a pig – the highest imaginable insult in Islam.”http://www.brusselsjournal.com/node/775

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.