”Ryger børn og unge virkelig mere hash?” – om unges narkotikaforbrug og utroværdige journalister

I forbindelse med mit indlæg i sidste uge om hvorledes politikerne og den gældende narkotikalovgivning sikrer stigende bandekriminalitet og medfølgende blodige kamp om markederne for illegale stoffer, faldt det nogle for brystet, at jeg argumenterede for en legalisering af illegale stoffer.

En enkelt kommentar anførte som ”bevis” på det naive i min holdning, det øgede forbrug af hash blandt helt unge, som medierne har beskæftiget sig med i denne uge, med udgangspunkt i tal fra den årlige narkotikarapport fra sundhedsstyrelsen. Tallene er der nu ikke noget nyt i. Rapporten blev offentliggjort i november sidste år, men har åbenbart ikke haft journalistisk interesse før nu.

Med eksplicit henvisning til tal fra nævnte rapport citerer Berlingske Tidende under overskriften ”Børn og unge ryger mere hash ”, projektleder i København Søren Thide for, at ”Problemet er større end nogensinde før. Jeg har aldrig set så mange dårlige unge som i dag”.

Nu skal jeg ikke udtale mig om hvem og hvad Søren Thide ser til daglig, men der er næppe dækning for hans bombastiske udtalelser, hvis de udbredes til at skulle være alment gældende. De undersøgelser der henvises til i artiklen underbygger ikke hans udtalelser,

På mange måder understreger Berlingskes historie, at der er belæg for, at journalister havner ret langt nede på ranglisten over troværdige erhverv når befolkningen spørges. Der er tale om en plat sensationspræget journalistik, med meget lidt substans.

Det er korrekt, at rapporten fra sidste år viser en mindre stigning i andelen af 15-16 årige der har prøvet at ryge hash siden 2003 (måske har en højere andel været på efterskole?). Det kan både være udtryk for en tendens til, at en generelt højere andel der prøver at ryge hash, men der kan lige så godt være tale om at de unge blot prøver det lidt tidligere – det er ikke til at vide.

Sundhedsstyrelsens egne konklusioner på udviklingen er nogenlunde det modsatte af Berlingskes overskrift om, at børn og unge ryger mere hash. 

I sammenfatningen kan man således læse, at ”nyere, landsdækkende undersøgelser overordnet [viser], at udbredelsen af det eksperimenterende brug af både hash og andre illegale stoffer blandt de yngre voksne og voksne er svagt faldende. Kurven synes således i dag at være knækket efter markante stigninger i brugen af illegale stoffer op igennem slut-halvfemserne, som blev efterfulgt af et højt men stabilt niveau fra 2000 og frem.

Denne konklusion er der både dækning for i i tallene for 16-20 årige og 16-24 årige. Og jeg vil tillade mig at anse førstnævnte som absolut unge og ikke voksne.

At journalisterne kan finde behandlere og andre, der får deres udkomme af at male fanden på vægen, bør naturligvis ikke overraske. De har en naturlig interesse både i at gøre problemerne større end de reelt er, og dernæst selvfølgelig i at promovere ideen om, at de selv gør en positiv forskel, hvilket jeg stærkt betvivler.

Nu er det et gennemgående problem, at man indenfor socialt arbejde er temmelig resistente overfor begrebet evaluering – den begrænses ofte til at spørge sig selv om hvordan det går. Men hvis succesraten følger den for behandling af stofmisbrugere generelt, kan vi med nogenlunde sandsynlighed affærdige indsatsen som betydningsløs.

Fra internationale undersøgelser, hvor man har sammenlignet lande med en stor afvænningsindsats og lande med stort set ingen, ved vi at andelen af stofmisbrugere der opgiver deres afhængighed er forbavsende ens, – nemlig ca. 5%, hvilket tilsiger, at behandlingen af stofmisbrugere er meningsløs.

Hvad sundhedsstyrelsens undersøgelse – som nok må anses at være lidet robust – viser er også, at det kun er en lille del af de unge der har et løbende forbrug. Mens 27% af unge mellem 16 og 20 i den seneste undersøgelse har prøvet er ryge hash, er det kun 6% der har røget indenfor den seneste måned.

Måske skal det også medtages, at mens andelen af 16-24 årige der har prøvet hash på et eller andet tidspunkt, nærmer sig halvdelen af denne aldergruppe, regner man med at der i hele Danmark er siger og skriver i alt 7.000, som man betegner som afhængige af hash. Sammenlignet med antallet af alkoholikere må det vel siges at være ganske ubetydeligt.

At historien om de unges hashforbrug, der lige fik en ekstra omgang ved historien om misbrugere ned til 8 års alderen (her er det vel rimeligt at antage at hashen nok er det mindste af det stakkels barns problemer), kommer nu skyldes selvfølgelig den igangværende fejde på udbyderside.

For år tilbage var en af de populære tilbagevendende rædselshistorier, at brugen af Ecstacy bredte sig nærmest som en steppebrand blandt landets unge. Faktum var, at da populariteten var på sit højeste var andelen af unge der havde prøvet ecstacy omkring 5% – ikke just tal der burde give grund til panik blandt teenageforældre.

Et tal der for øvrigt sidenhen har været faldende, hvilket naturligvis ikke indebærer, at det ikke kan stige igen – en udvikling, der ligesom den vi har oplevet i de sidste 4 årtier ligger uden for politikeres og offentlige myndigheder indflydelse (selv om de gerne vil give indtryk af noget andet) – det styres primært af de kulturelle strømninger blandt de unge selv.

Sagt på en anden måde. Jeg kan huske et klip fra en TVudsendelse en gang for mange år siden om Rockmusik i USA i 50erne. I klippet opfordrer en – om det var en DJ eller en præst et sted i sydstaterne husker jeg ikke, med ordene ”it’s the devils music”, alle unge til at ødelægge deres singleplader med Elvis, Chuck Berry og andre af datidens musikalske helte.

På sin vis havde han selvfølgelig ret. Forbruget af både legale og illegale stimulanser er næppe højt blandt unge, der går til folkedans, i forhold til unge der foretrækker mere nutidig dansemusik. Men skal vi/har iv ret til at  forbyde det? Skal Per Kirkeby udstillingen på Louisiana for øjeblikket være forbudt for børn, fordi en del af billederne blev lavet under indflydelse af svampe? Skal vi nedlægge P3 og nægte børnene at spille rytmisk musik? Det ville vist give nogle problemer med vores forhold til ytringsfriheden.

Eller måske skal vi bare glæde os over, at de fleste unge mennesker (også dem der prøver at ryge hash og måske et eller flere af de hårdere stoffer), desuagtet at vi ikke tillægger dem denne egenskab, faktisk er i stand til at slippe igennem ungdommen uden varige men. 

16 thoughts on “”Ryger børn og unge virkelig mere hash?” – om unges narkotikaforbrug og utroværdige journalister

 1. Superman

  Jeg er bange for du har misforstået en pæn del af kritikken til dit forrige indlæg.Problemet med indlægget var som sådan ikke at du argumenterer for legalisering af hash – det kan man f.eks. gøre ud fra et synspunkt om hvorvidt andre overhovedet har ret til at blande sig i den slags, sådan som du gør det mod slutningen af denne post. Dette var imidlertid ikke din pointe i det forrige indlæg – der handlede det om ren økonomi og kriminalitetsbekæmpelse og ikke rettighedstænkning.Problemet med det forrige indlæg var derimod at du ikke ville forholde dig til evt. negative konsekvenser af din foreslåede legalisering. Den var tilsyneladende så god en ide at den uden bivirkninger kunne løse det pt. mest varme emne i debatten. Og ja, sågar kunne man forstå at muhammed og ali fra nørrebro, i stedet for kriminalitet ville påbegynde en uddannelse på teknisk skole, og dermed også afhjælpe manglen på arbejdskraft. Det problem jeg, og flere andre, har med dit indlæg, er blot at du insisterer på at der ikke er nogen negative konsekvenser. Og en ret oplagt negativ konsekvens ved legalisering kunne være et øget forbrug blandt unge.Den post du har skrevet her er såmænd fin nok, og ganske givet korrekt, men den har intet som helst at gøre med problemstillingen som blev rejst i den anden debat; vil en legalisering forøge forbruget af hash. Iøvrigt var min kommentar i den anden tråd hvor jeg henviste til journalisternes skriverier blot tænkt som en morsom kommentar fra den debat der foregår uden for dette blogunivers, og havde intet at gøre med at fremlægge bevis på din naivitet – det nuværende forbrugs størrelse er sådan set ligegyldigt når stridspunktet handlede om den forventede relative ændring som følge af en legalisering.At konstatere at det nuværende hash-forbrug ikke er så stort som nogen gør det til, og at det pt. er nogenlunde konstant, har intet at gøre med den udvikling der sker såfremt hash-markedet udsættes for en så dramatisk ændring som en legalisering vil være. Men alligevel antager du rask væk at intet vil ske med efterspørgslen, hvorimod at udbudssiden vil skifte fra rockere og indvandrerbander til legale aktører.Du skriver f.eks. at kun 6% af de unge har røget indenfor den sidste måned. Men det fremgår intetsteds hvorfor dette tal vil forblive uændret efter en legalisering.Kunne det ikke tænkes at kombinationen af et prisfald, en stærk signaleffekt, en lettere tilgængelighed m.m., vil øge forbruget.At der findes dårlige journalister og gadeplans-arbejdere som ikke er deres opgave voksen, kan vi hurtigt blive enige om. Det har blot intet at gøre med den problemstilling der blev rejst i den anden debat. Hvorfor træder al almindelig fornuft, og al almindelig økonomisk teori fuldstændigt ud af kraft lige præcis når vi taler om et prisfald for hash. Det har intet at gøre med en debat om moralisering, kollektivisme eller andet at gøre, men et helt reelt spørgsmål om basale økonomiske mekanismer.Og hverken du, mikkel kruse eller andre har endnu forholdt sig til dette banale spørgsmål.

  Svar
 2. Mikkel Kruse

  Til anonyme “Supermand”.Prøv dog at forholde dig til, hvad der bliver skrevet, i stedet for at forfalde til disse stråmandsangreb. Hverken Niels Westy eller andre i denne debat har påstået, at “muhammed og ali fra nørrebro” straks ville kaste sig over en uddannelse på teknisk skole, hvis hash blev legaliseret. Ligesom der heller ikke er nogle, der tror på, at en tur i fængsel er alt hvad der skal til, før disse personer griber ud efter skolebøgerne. Uden at dette betyder, at vi skal lade være med at sende voldsmænd i fængsel.Pointen er naturligvis at gøre livet som bandemedlem så utiltrækkende som muligt, så det bliver sværere at rekrutere unge til den livsstil og måske endda gør det tiltrækkende for nogle af bandemedlemmerne at tage den forkærtrede tekniske uddannelse.Og mon ikke det er mere tiltrækkende at lave bandekriminalitet, hvis man BÅDE kan tjene penge på hashmarkedet og på dummebøder, end hvis man kun kan tjene penge på dummebøder?

  Svar
 3. Niels Westy

  Til superman.Nu var det dig der med nævnte artikel i hånd, mente at jeg burde ændre holdning med dette “skud af virkelighed” – som der altså bare ikke var meget virkelighed i. Om forbruget var steget eller faldet siger jo ret beset intet om hvad der ville ske ved en legalisering.Det forekommer mig, at du lægger urimeligt meget vægt på betydningen af om noget er lovligt eller ej. Spørgsmålet er hvorfor det skulle påvirke forbruget? Det kræver, at vi rent faktisk agerer ud fra om noget er lovligt eller ulovligt – uden hensyn til egne normer og ønsker. Det forekommer mig at være en temmelig urealistisk forudsætning. Er det fordi det er ulovligt at køre over for rødt lys, at de fleste af os ikke gør det?Eller hvad med det at overholde hastighederne på motorvejene? Hvorfor er det et mindretal der overholder disse grænser, med mindre trafikken tilsiger, at man ikke kan køre hurtigere?Og hvad med rygning? Det er jo (stadigt) lovligt, og alligevel er forbruget faldet betydeligt gennem de seneste årtier, samtidig med at realprisen også er faldet, og sådan kan man blive ved.

  Svar
 4. Superman

  @ Mikkel KruseDu siger jeg skal forholde mig til hvad der bliver skrevet. Det korte af det lange er at du endnu ikke har forholdt dig sagligt til mit eller andre “kritikeres” indlæg – og vores fokusering på forbrugs-mønstret ved en legalisering. Og som du har for vane i din debat-stil råber du altid stråmand – hvad med at du forholder dig til andres kritik. Givetvis var det polemisk formuleret ovenfor, men det var jo ikke essensen af mit indlæg. Dog, var der for det første en debattør i den anden tråd der angav denne mulighed som et realitisk bud, og ligeså var Westy’s pointe med indlægget jo kriminalitetsbekæmpelse, altså at disse typer vil finde alternativ beskæftigelse.Så forhold dig nu til pointerne i indlæggene i stedet for dit hysteriske flueknepperi – det er dog bemærkselsværdigt at det eneste du kan kommentere var den ene bisætning, der jo iøvrigt blot opsummere, en anelse karrikeret, en af de påståede følgeeffekter af Westy’s forslag.Men nej, hvorfor dog bruge tid på selve kritikken ?Jeg opgiver videre debat med dig, Kruse. Dine indlæg omhandler konsekvent noget andet end det vi andre debattere, og afsporer således debatten.@ WestyFair nok. Mit indlæg i den anden tråd er tilsyneladende blevet misforstået en anelse, og sikkert fordi jeg formulerede det uklart. Men mit ærinde var ikke at påstå/bevise at du tog fejl vedrørende det nuværende forbrug – eller at hævde at journalisterne bragte nyt interessant frem. Jeg morede mig blot over at to gratisaviser havde overskrifter/historier som talte dig midt imod, et par dage efter at jeg havde læst debatten herinde. Hvorvidt de har ret eller ej, var egentligt ikke mit ærinde, men derfor var det da stadig interessant at afkræve dig en kommentar dertil, når nu de skrev som de gjorde. Og det har du jo så gjort i dette indlæg og klargjort at de nok er ude på et overdrev.Men som du selv skriver siger den nuværende udvikling ikke noget som helst om den udvikling der vil ske ved en legalisering. Og det er sådan set den udvikling jeg synes der var interessant at diskutere, og som andre også gjorde i den anden tråd.Du kan mene jeg lægger for meget vægt på om noget er lovligt eller ej. Men at det har en betydning forekommer mig at være hævet over en enhver tvivl. Masser af folk indretter sig efter lovgivning, ene og alene for loven er som den er. Og det gælder også i trafikken. Ikke alle til alle tider, men mange i rigtig mange situationer. Men en legalisering er med til at gøre noget mere “socialt acceptabelt” og det har en signaleffekt. “egne normer” er ikke noget der opstår i et tomrum, men er naturligvis påvirket af blandt andet lovgivning og de signaler der sendes fra autoriteter f.eks. politikere. Ligeledes er der for mange en omkostning forbundet med at skulle i kontakt med lyssky elementer for at få fat i sin hash – som en konsekvens af at det er ulovligt – omkostninger der alt andet lige mindskes ved at hash gøres legalt.Men selve lovliggørelsen er jo kun en del af det jeg og andre snakker om. Den effekt der egenligt var mest interessant er pris-effekten. Du giver selv udtryk for at prisen på hash vil falde, og altså alt andet lige gøre det billigere. Almindelig økonomisk teori vil her udmunde i en konklusion der tilsiger at forbruget at denne vare vil øges. US har en glimrende økonomisk analyse af problemstillingen, både i den anden tråd, men også på sin egen blog – og redegør der ret klart for de mekanismer der tilskriver et øget forbrug.Endelig forbedres forsyningssikkerheden og tilgængeligheden.Hvorfor er det så sikkert at et prisfald på hash, ikke vil føre til et øget forbrug ?Hvorfor vil der ikke være flere unge der bliver første-gangsrygere, og blandt dem der ryger regelmæssigt, f.eks. de 6%, er der så ikke en betydelig risiko for at denne gruppe vokser og/eller at denne gruppe øger sit forbrug, ved et prisfald.Forklar mig hvorfor almindelige økonomiske mekanismer der gælder for alle mulige andre varer, ikke skulle gøre sig gældende her. Fortæl mig hvorfor min mikroøkonomibog ikke kan bruges når det gælder hash.Og det er så først oven i disse basale økonomiske mekanismer at jeg mener at der kommer en mere “kulturelt” betonet effekt som følge af at det bliver mere socialt acceptabelt.Lidt ligesom med prostitution. Men lad os blot glemme denne effekt, og som udgangspunkt fokusere på de rene økonomiske mekanismer. Som skrevet, så har US’s indlæg i den anden tråd en glimrende økonomisk rationel analyse.

  Svar
 5. Karl

  For en blog med så mange økonomer og økonomi-interesserede (bortset fra når det gælder de bagateller, Hr. Citizen kommer og forstyrrer os med), finder jeg det forbavsende, at man uden videre antager et signifikant og evigtvarende fald i prisen på hash, hvis den blev legaliseret, og lystigt kaster sig ud i endeløs diskussion omkring det.Staten kan ganske givet købe og sælge hash langt billigere end de kriminelle bander. Men derfor behøver den jo ikke at garantere lavere priser. Idéen er at finde et prisleje som:1. Gør det uattraktivt at købe i de lyssky miljøer. Det kan sagtes tænkes, at de fleste ville give en femmer MERE grammet, hvis det kunne foregå uden at skulle sidde i en mørk lejlighed og høre Benny Bomstærk stå og love Ali én på snotten over mobilen, mens man venter på at Brian kommer tilbage fra grillbaren og ordner forretningen. 2. Gør det uattraktivt for Benny, Brian og Ali at fortsætte i branchen. Der skal ikke skæres så gevaldigt ned på profit og kundekreds før gassen går af ballonen. Lad os være klar på, at hvis bander er ufedt, så er bander med røven fuld af penge og lukrative markeder at slås om dobbelt plus ufedt. Staten har endvidere til rådighed mindst alle de samme midler som Coca Cola og Walmart. Den har professionelle folk til at sidde og vurdere markedet og konkurrencen (bandemiljøerne) og lægge planen derefter. F. eks. kan der føres kortvarig priskrig med ledsagende reklamekampagne og politiindsats, der vil kvæle enhver småhandlende i løbet af et par måneder. Når Staten sætter prisen op igen, skal Benny og Ali, som måske i forvejen ikke er CEO materiale, til at samle medarbejdere og genetablere forsyningslinier og kundekreds. De vil ikke have en jordisk chance for at følge med i et sådant spil. Såsnart Staten har monopliseret markedet, er der ikke længere nogen hindring for at regulere efterspørgsel ved prisforhøjelse, præcis som man gør med alkohol og cigaretter. (Hvis det altså virkelig skulle forholde sig sådan, at prisen er en afgørende fakor ved forbrug)Som nævnt af andre, kan hashindtægterne bruges til at betale for de omkostninger misbrug medfører foruden politiindsatser, hvor det giver mening og oplysningskampagner (hvis man tror på sådan nogen) Idéen om at (u)lovliggørelse af en ting er et unikt signal om, hvor socialt acceptabel den ting er, er ligeledes grebet ud i den blå luft.

  Svar
 6. Mikkel Kruse

  “Superman”,Først var det avisartiklen om det angiveligt stigende hashforbrug, der gik fra at være et “skud virkelighed” til at være en “morsom kommentar”, hvis sandhed ikke spiller nogen rolle.Og nu er det så den anden avisartikel om banders dummebøder, der bliver fornægtet med ordene “ikke essensen i mit indlæg”.Nej, det er nok meget godt, at vi stopper diskussionen her. Jeg vil nødigt bruge en masse tid på at diskutere argumenter, som åbenbart ikke var så vigtige alligevel.

  Svar
 7. Mikkel Kruse

  Karl,Jeg tvivler på, at staten vil have bedre held med at etablere et monopol på hashhandel, end Coca Cola, Microsoft og Wall-Mart har haft på deres områder. Om noget vil staten være endnu *mindre* succesfuld, da den mangler den incitamentstruktur, som private aktører har.Individuelle narkohandlere, der arbejder sammen eller alene, vil langt hurtigere kunne reagere på ændringer i udbud og efterspørgsel end et stort bureaukrati, som skal koordinere indsatsen over hele landet, og som konstant vil være kampplads for stemmehungrende politikere og territoriale embedsmænd.Hvilket nok er meget godt, da det umuligt kan være skatteydernes opgave at finansiere den billige hash, som staten vil dumpe på markedet.

  Svar
 8. Superman

  @ Mikkel KruseMin tålmodighed rækker ikke så langt som jeg troede, så jeg nedværdiger mig til et kort svar, til trods for at du endnu engang vælger at fokusere på noget der intet har med den egentlige debat at gøre. I den anden tråd kørte en debat hvor folk skrev alt muligt uden dokumentation. Jeg henviste så til en aktuel avisartikel, som jeg kaldte et skud virkelighed, fordi den jo afspejler den samfundsdebat der føres uden for denne blog. Jeg påstod ikke at det var den endelige sandhed, men fandt det morsomt at der i en avis skrives artikler med den stikmodsatte tendens end det der fremførtes her, og synes derfor det kunne være interessant med Westy’s kommentar dertil. Den har han givet i denne tråd, og den er jeg godt tilfreds med, og har ingen indvendinger til troværdigheden af. Men da du tilsyneladende har svært ved at forstå det, så lad mig da gentage; det interessante i diskussion herinde, har aldrig været på hvilket niveau det nuværende forbrug befinder sig, og det var jo det som avisartiklen omhandlede – og det var tydeligvis heller ikke det jeg ønskede at debattere med den anden tråd. Det kan da vist ikke være så svært at forstå.Det som jeg, og en del andre debattører herinde, har efterspurgt, og som du konsekvent viger uden om at forholde dig til, er hvilken udviklingen i forbruget der kan forventes såfremt der sker en legalisering.Dette er ligesom hele essensen af debatten; Westy foreslår en legalisering som løsning på et aktuelt samfundsproblem.Det gør det relevant med en art cost/benefit analyse. Westy’s indlæg fokuserede ret entydigt på det han mener er benefits. Der er vi så nogle andre, der gerne vil have at Westy også forholder sig til evt. omkostninger derved f.eks. et øget hash forbrug blandt unge. Mener han ikke der er nogen, så må han da i argumentere for, hvorfor det scenarie som andre har opstillet, ikke holder.Denne banale debatform, har du indtil videre ikke ønsket at bidrage til, men har i stedet konsekvent ledt efter en sidebemærkning omhandlende noget helt andet, so du så kan skrive om. Mere konsekvent metode til at afspore en debat, skal man lede længe efter.Og jeg fornægter ikke nogen anden avisartikel som jeg henviste til. Igen, så er det ikke mig der har skrevet avisartiklen eller noget, jeg henviser blot til hvad andre medier finder frem til, og som ikke umiddelbart passer så godt ind i det scenarie som Westy og andre opstillede ved fri hash. Artiklen påpeger en tendens, og den må man naturligvis forholde sig til, når man nu har skrevet et indlæg der påstår at løse en stor del af bandeproblemet.Hvis det er løgn hvad der står i artiklen så fint. Men er der noget om snakken, så bliver det da relevant at forholde sig til den udvikling man forventer fremover. Hvorfor er du så bange for at forholde dig til evt. negative konsekvenser af en legalisering?Men igen, det var ikke essensen af mit indlæg. Igen, igen, var essensen som ovenfor beskrevet at diskutere de evt. negative konsekvenser, særligt et evt. stigende forbrug. Det fylder langt hovedparten af mit første indlæg i denne tråd, hvorimod jeg vist ikke skriver om bander/dummebøder i mit første indlæg i denne tråd. (udover en kort karrikeret opsummering af det synspunkt som andre har tilkendegivet – men dette har jo intet med artiklen jeg henviste til at gøre)Hvordan du kan misforstå det er mig en gåde, og det er sådan set kun dig der insistere på at rode det ind i den stadigt uafklarede diskussion om ændringen i forbruget som følge af en legalisering.Det er da tankevækkende at ingen tilsyneladende vil forholde sig til evt. omkostninger ved legaliseringen af hash, men i stedet nu kun er opsatte på at diskutere en avisartikel om det nuværende forbrug, og tilbagevise denne artikel. Det er da en mærkværdig debatform, og man kan jo kun spekulere over hvorfor behovet for at ændre fokus væk fra legaliserings-debatten.

  Svar
 9. Mikkel Kruse

  “Superman”,Du skal have mange tak fordi du endnu en gang “nedværdiger” dig til at deltage i diskussionen med os almindelige dødelige.Det er en kilde til meget morskab at se dig argumentere for, at det, du i en tidligere tråd kaldte “et skud virkelighed”, åbenbart ikke behøver at være sandt. Det var interessant, alene fordi der “i en avis skrives artikler med den stikmodsatte tendens end det der fremførtes her”, skriver du.Der skrives nok også meget i Dagbladet Arbejderen, som er af den stik modsatte tendens end denne hvad denne blog står for. Men medmindre der rent faktisk er noget kød på argumenterne, forventer jeg heller ikke at se denne avis’ historier båret frem som “et skud virkelighed”.Dine beklagelser over, at ingen angiveligt skulle have forholdt sig til påstanden om det stigende hashforbrug, har jeg intet til overs for. I den foregående tråd blev der da netop fremført mange argumenter – både af Niels Westy, jeg selv og andre – for at prisen ikke er den primære begrænsning af hashforbruget. En diskussion du i øvrigt var helt fraværende fra, og det skal du da have lov til. Men at du så bagefter prøver at lade som om diskussionen slet ikke fandt sted, hjælper ikke din sag.Og hvad er det for noget sludder med, at ingen har forholdt sig til de negative konsekvenser af dette angiveligt højere hashforbrug? Jeg har da netop foreslået en hashafgift, så staten kan få sine udgifter dækket (indtil der er nogen, der finder ud af at privatisere sundhedssystemet).Den danske ungdom har jo allerede i dag et betragteligt hashforbrug. Det må da også være i statens interesse at få sine omkostninger ved *dette* dækket – hvilket ville være muligt, hvis man lod en afgift følge legaliseringen.

  Svar
 10. Karl

  Mikkel KruseDet kan da godt være, jeg har overvurderet Staten som firma. Mit tankeeksperiment forudsætter selvfølgelig politisk vilje og enighed. Jeg er heller ikke tilhænger af, at Staten blander sig, og det er selvfølgelig meget forenklet sat op, at bureaukraterne nærmest selv køber og sælger. Der findes sådan noget som autoriserede forhandlere. Så behøver Benny Bomstærk heller ikke gå på teknisk skole men kan blive den branche, han kender til og holder af. Men selv om Staten selv skulle stå for det hele, har Jeg har svært ved at få øje på, hvordan, skatteyderne kan miste penge på, at den investerer dem i en garanteret overskudsforretning. Prisen på hash er for en stor del bestemt af risikoen og besværlighederne ved dets fremskaffelse. Disse vil ikke formindskes for de illegale udbydere, derfor er det for så vidt lige meget om, de reagerer på nedsættelser i en priskrig. De vil hurtigt komme til at miste penge på handlen, og de vil næsten ingen stamina have. De vil ikke kunne følge med selv det tungeste bureaukrati alene af den årsag. Købmand Klausen holdt ikke ret længe i min barndoms idylliske landsby, da Superbrugsen rykkede ind, og Klausen havde hverken risikotillæg på sine varer eller skulle opretholde en dyr livsstil.Min pointe er at prisen ikke behøver gå ret meget ned, før den illegale handel bliver utiltrækkende. Hvor kommer idéen om signifikant, vedvarende prisfald så fra?

  Svar
 11. Mikkel Kruse

  Hej Karl,Jeg misforstod dit første indlæg. Jeg troede, at du talte for en fuldstændig legalisering, hvorefter staten brugte sine ressourcer til at presse “Ali og Benny” ud af markedet gennem prisdumpning. At det i din model fortsat ville være ulovligt for alle andre end staten at sælge hash, havde jeg ikke fået med.I så fald kan jeg ikke afvise, at staten gennem en kombination af dumpning og politiaktioner kan etablere sig som eneforhandler på hashmarkedet. Ligesom spritfabrikkerne kan fastholde deres statsstøttede monopol på alkoholproduktion uden at det affører en eksplosion af hjemmebrænderi.Jeg må dog som liberal vende mig stærkt imod den tankegang, at en industri (såsom hashsalget) skal nationaliseres og detailstyres for “folkesundhedens skyld”.

  Svar
 12. Superman

  @ KruseDet handler såmænd ikke om hvorvidt folk er dødelige eller ej, men om hvorvidt de diskuterer trådens emne, eller er besatte af at fremhæve andre detaljer som de så tolker på i vildskab – uanset om deres tolkning bliver korrigeret eller ej. Den debatform kan man hurtigt blive en anelse træt af.Nå, men du må da meget undskylde at jeg finder det relevant hvad der skrives om aktuelle emner i en af landets mest læste aviser. Den slags snavs skal man naturligvis ikke forholde sig til – “de andre kan have deres egen debat, også kan de liberale have debat med hinanden herinde” må jo være mottoet. Men igen, jeg skrev ikke at det var sandt, jeg konstaterede blot at gratisaviserne havde aktuelle historier der pegede i en anden retning, herunder inddragelsen af flere personer med erfaring i emnet.Og det er tilgengæld sandt. Og interessant hvis du spørger mig.Men hvorvidt historien er en overdrivelse eller ej, lod jeg sådan set være på til Westy at vurdere, og det har han gjort. Men iøvrigt, er historien nu ikke af en karakter så den egner sig til dit sort/hvide billede af sandt/løgn, så der er næppe nogen herinde der er i stand til at afvise at der skulle være noget som helst kød på den. Men lad nu det være.Igen, det var sådan set ikke det der var interessant.Men det er da interessant at du har en liste af medier/kilder som du pr. definition ikke vil have inddrages i en diskussion, også selvom disse kilder fremstiller fakta i deres historier. Det er da en besynderlig debatstil.I det mindste kan man jo da som Westy vælge at gå i kødet på den slags medier, men du vil åbenbart bare ikke høre/læse hvad de siger/skriver.SÅ, ja, jeg synes stadigt det er interessant når mainstream medier i dette land laver historier om et givet emne, også selvom deres “fakta” ikke harmonerer med de her på siden herskende. At dette så ikke er synderligt interessant i forhold til debatten om konsekvenserne af en legalisering er så noget andet. Og det er naturligvis min fejl at rode den slags ind i tråden, og jeg kan jo konstarere at det har givet anledning til megen forvirring hos dig.Og angående diskussionen. Ja, jeg var rigtigt nok ikke selv aktiv, jeg læste blot med – jeg forstår ikke rigtigt problemet deri; der er vel ingen grund til at jeg gentager de synspunkter som allerede var fremkommet fra andre debattører, og som så vidt jeg kan konstatere stadigt står ubesvarede.Men du mener angiveligt at både du og Westy har argumenteret så rigeligt for, hvorfor forbruget ikke ændres.Så har vi nok en noget forskellig opfattelse af hvad “argumentation” indebærer, men det forekommer mig at der er ret mange kommentarer til jeres “argumenter” som i overhovedet ikke forholder jer til, f.eks. de glimrende indlæg US har skrevet derinde. Jeres kommentarer dertil forekommer mig overfladiske, såfremt de overhovedet svarer på de reelle spørgsmål/problemstillinger der fremhæves.Jeres “argumentation” vedrørende prismekanismen/uændrede forbrugsmønstre finder jeg lidet overbevisende, i det omfang jeg overhovedet kan finde nogen argumentation mod f.eks. US’s analyse, som jeg kan betragte som seriøs – og nej, jeg betragter ikke “kultur” forklaringen som en seriøs tilbagevisning af de effekter US omtaler. Monstro ikke også dette er baggrunden for at US skriver flere indlæg, hvor han grundlæggende rejser det samme problem, men intet steds får svar.Og det er såmænd blot på den baggrund at jeg beklager mig over at I tilsyneladende ikke forholder jer til omkostningerne ved legalisering.Men det er naturligvis problematisk for debatten at du mener at have argumenteret for din sag, uden at jeg har evnet at identificere det som argumentation, og derfor har betragtet det som om i viger uden om.Ok, fint nok. Du har fokuseret på en negativ konsekvens – (hvor du nu tilsyneladende accepterer at der sker en stigning i forbruget!). Men nu blev der jo rejst flere relevante spørgsmål i debatten, som man kunne ønske svar på – særligt når nu legaliseringen bliver betragtet som så åbenlys en løsning på aktuelle problemer.

  Svar
 13. The Citizen

  I andre nyheder er verdensøkonomien ved at nedsmelte med et muligt totalt kollaps af dollaren på trapperne.Men herregud?

  Svar
 14. JC

  Vi oplever vel et af de største skift fra markedsøkonomi til socialisme, med finansmarkedernes krak og den amerikanske regerings nationalisering af og statsstøtte til forsikringsselskaber, banker, investeringsbanker og realkreditselskaber.Det er vel det største opgør med Milton Friedman og den frie kapitalisme og den mest spektakulære bistandshjælp til erhvervslivet, verden endnu set. Måske nogen på denne blog har en mening om disse emner. Ikke at bandekriminalitet og hashrygning ikke også kan være spændende, men når nu der udfolder sig verdenshistorie om et tema, som er så centralt for liberalister, så kunne det jo være meget sjovt med lidt kommentarer herfra bloggen.

  Svar
 15. Mogensen

  Det er blevet sværere for unge mennesker at købe drikkevarer, saa det er vel ikke saa underligt at de, under disse omstændigheder, lettere tilgængelige cannabis-produkter er blevet mere populære. Desuden er billedet af hash som noget oldefar-agtigt ikke længere almindeligt blandt unge, efter at det er et par aar siden at det gamle, velordnede hashmarked paa Christiania blev lukket af de hjernedøde myndigheder.

  Svar
 16. Karl

  Mikkel Kruse Ja nu er vi vist enige. Vi er også enige i, at for liberale, og andre Statsmodstandere, inkl. mig selv, er det næppe nogen tiltrækkende løsning. Man må dog gøre sig klart, at man ikke kan spise hashkagerne i både pose og sæk og samtidig blæse med hamp i munden: Hvis man er bange for konsekvenserne af et helt frit (hash)marked (nedsat pris/øget forbrug), og er målet, der helliger midlet, at komme noget bandeværk til livs, ja så må man lade Staten gøre sit beskidte arbejde, som den gør det med tobak og alkohol.Lige nu gør Staten det arbejde rigtigt dårligt med forbud, politi og politiskeaktioner mod diverse mere eller mindre fredelige hippier, mens banderne har kronede dage. Vi er stadig ude i noget barnepigestat, ingen tvivl om det, men ville det mon blive så meget værre, hvis man lavede et Statsreguleret, (Statsdrevet var nok at sætte sagen lidt voldsomt på spidsen, indrømmer jeg) legalt marked som alternativ til det illegale?

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.