Kan det virkeligt passe? – Hispanics I USA

Indvandringen af hispanics er gennem årtier ofte blevet problematiseret både i USA og blandt nationalkonservative her i landet. Senest tager Kasper Støvring data fra PEW til indtægt for at det går rigtigt skidt. Men faktisk viser den data han henviser til, at hispanics haler ind på hvide, både målt på indkomst og uddannelse.

Indvandringen af hispanics til USA er ofte blevet brugt af nationalkonservative debattører her i landet i deres argumentation mod indvandring. Det gælder f. eks. Morten Uhrskov i hans bog fra 2012, “Indvandringens pris” med undertitlen, “på vej mod et fattigere Danmark” (for en kritik af denne, se her), ligesom Kasper Støvring ofte har refereret til “den problematiske indvandring af hispanics” – senest i et opslag på Facebook (se Nedenfor), hvor han mener at få opbakning i data fra PEW. Problemet er blot at data netop ikke bakker op om at latinamerikanske indvandrere og deres efterkommer sakker bagud. Tværtimod.

Støvring henviser til statistik fra PEW (som findes her) og opfordrer til at man selv undersøger den. Det har jeg gjort, og det tegner et noget andet billede end det som Støvring prøver at fremmane.

Betydningen af periodevalg og problemet med at bruge procentpoint og absolutte tal

Årsagen til Kasper Støvrings fejlagtige udlægning af den faktiske udvikling er formentlig at han tror, at man kan sige noget meningsfyldt ved at se på forskellen i dollars og pct. point over tid. Men det kan man ikke.

En sådan sammenligning er nemlig ubrugelig. Det afgørende er jo den procentuelle indkomstudvikling, eller som det er angivet herunder, hvor stor en andel medianindkomsten for “hispanics” udgør af kategorien “hvide’s” medianindkomst målt på hustand.

Som det fremgår af nedenstående betyder det også en hel del hvilken periode man vælger at se på. Således udgør medianindkomsten pr. hustand for hispanics og deres efterkommere ca. det samme i 2020 som i 1982, nemlig omkring 2/3.

Men er det nu en fair sammenligning? Svaret er nej, for i den mellemliggende tid oplevede man en meget stor indvandring (primært fra Mexiko) af folk med lav eller ingen uddannelse. Antallet af borgere i USA med mexikanske rødder fordobledes ca. pr. årti fra 1980 og frem til årtusindeskiftet, hvorefter den videre vækst i første omgang fladede ud og siden slutningen af nullerne faktisk er faldet lidt, se nedenstående figur fra Migration Policy Institute.

Indkomstmulighederne for indvandrerne i USA var naturligvis en del mere begrænsede end den hvide del af befolkning qua relativt ringeeller stort set ingen uddannelse, men uden tvivl betydelig bedre end i f. eks. Mexico (ellers var de næppe kommet). Med andre ord er der tale om en gruppe, hvor der gennem flere årtier hele tiden tilførtes ganske mange med relativt ringe uddannelse og dermed indkomstmuligheder i modsætning til kategorien “hvide”. Det er man selvfølgelig nød til at tage højde for. Og ser vi på udviklingen de seneste 2 årtier, er udviklingen helt anderledes. Således haler hispanics ind på hvide, målt på indkomst.

I en sidebemærkning er det også mildt sagt kækt af Støvring at reducere betydningen af indvandringen fra Latinamerika til “måske at være godt for velhavere, men dårlig for almindelige Amerikanere”, hvem sidstnævnte så måtte være. Det er en underlig måde at betegne mennesker som arbejder hårdt og meget, hvilket enhver som har rejst bare et minimum i USA hurtigt kan forsikre sig om. her falder Støvring i samme gryde som så mange andre har gjort før ham – idet han ganske enkelt undervurderer den indirekte effekt af at folk får større mulighed for at bruge tiden på at lave det de er bedst/mindst ringe til.

Støvring påstår også at hispanics sakker bagud målt på uddannelse, men denne påstand er der heller ikke opbakning til. På på trods af et stort inflow af hispanics (især mexicanere med ringe eller ingen uddannelse frem til slutningen af nullerne), nærmer uddannelsesniveauet sig også “hvide”, både målt på fuldført high school og bachelor+. Se nedenstående 2 figurer, som begge er lavet på baggrund af PEW’s statistik som Kasper Støvring henviser til.

Som det fremgår er der ganske enkelt ikke belæg for problematisering af indvandringen fra Latinamerika til USA, i hvert fald ikke baseret på indkomst og uddannelse. Nej, hispanics sakker hverken bagud når man ser på indkomst eller uddannelse sammenlignet med “hvide”.

Noget andet er så (hvilket åbenbart en del ikke har opdaget), at sammensætningen af den fortsatte indvandring til USA har ændret sig markant fra slutningen af nullerne og frem. Således asiater – primært kinesere – udgjort den største gruppe de seneste mere end 10 år.

Noget andet er hvorledes det stigende indkomst og uddannelsesniveau blandt etniske minoriteter (ikke mindst hispanics) vil påvirke tilslutningen til henholdsvis demokraterne og republikanerne. Af de analyser der er lavet indtil nu af det seneste præsidentvalg 2020, tyder en del på at den afgørende faktor bag Trumps nederlag, ud over det lykkedes demokraterne at mobilisere sine vælgere i langt større omfang end ved valget i 2016, at Trumps andel blandt hvide vælgere faldt. Til gengæld steg den blandt ikke mindst netop hispanics.

Det ville naturligvis være interessant at se på hvilke andre karakteristika der gør sig gældende for de hispanics, som stemte/stemmer på Trump og republikanerne end blot deres etnicitet (eller hvad man nu skal kalde det for en så heterogen gruppe). Hvad er deres uddannelsesniveau? deres Indkomst? hvor længe har de været i USA? hvor meget betyder religion for dem? mv.

Der findes faktisk en del omkring dette emne og republikaerne har tidligere sikret sig større opbakning end det lykkedes for Trump, selv om han øgede andelen mellem 2016 og 2020, se f. eks. her.

Tesen om at indvandring og demografi per automatik vil medføre at republikaerne bliver kørt ud på et sidespor er i hvert fald meget tvivlsom. Forskydningerne mod større urbanisering betyder formentlig en del mere over tid.

12 thoughts on “Kan det virkeligt passe? – Hispanics I USA

 1. Henrik Madsen

  Sandt eller falsk? Støvring får én FALSK. Det samme gør Westy faktisk! Madsen kun SANDT

  Støvring: Der er afgørende forskelle i uddannelse og indkomst mellem grupperne i USA (SANDT). Hvide klarer sig langt bedre end både sorte og hispanics (SANDT). Disse forskelle har det endda med at blive større med årene” (FALSK). Positivt kan nævnes, at alle grupper forbedrer sig mht. uddannelse og indkomst”. (SANDT)

  Westy: Data bakker IKKE op om at latinamerikanske indvandrere og deres efterkommer sakker bagud (SANDT).

  Støvring: Biden vil legalisere 11 millioner illegale indvandrere (SANDT), og flere vil derfor sandsynligvis komme til (SANDT – omend ikke en naturlov). Hispanics klarer sig relativt meget ringe, der er fx kun halvt så mange hispanics som hvide med en højere uddannelse (SANDT). Og hispanics ligger en tredjedel under hvide i husstandsindkomst (SANDT).

  Westy: Viser figuren “Indkomst hispanics, i procent af indkomst hvide”. Denne figur BEKRÆFTER at indkomsten for hispanics ligger 35-40% lavere (bekræfter Støvrings udsagn).

  Westy: Som det fremgår er der ganske enkelt ikke belæg for problematisering af indvandringen fra Latinamerika til USA, i hvert fald ikke baseret på indkomst og uddannelse. (FALSK).

  Henrik: Der ER faktisk belæg for at problematisere indvandringen! Også baseret på indkomst og uddannelse! Forklaring: Der er fx kun halvt så mange hispanics som hvide med en højere uddannelse (SANDT). Og uddannelse er en indikator for fremtidig indtjening (SANDT). Og hispanics ligger en tredjedel under hvide i husstandsindkomst (SANDT). BNP per indbygger: Et land bliver fattigere hvis man importerer personer med en lønindkomst under gennemsnittet (SANDT). Et land bliver MEGET fattigere hvis man importerer personer der tilbringer et liv på overførselsindkomst (SANDT). Sidst nævnte er langt fra så stort et problem i USA, som i Danmark (SANDT).

  Henrik: Dertil kommer effekter som ikke er en del af diskussionen her, omend de er meget vigtige: Indvandring fra visse lande gør landet MINDRE TRYGT (sfa. indvandrernes overrepræsentation i statistikker for fx. vold, voldtægt, vanvidskørsel, røveri og tyveri) (SANDT).

  Svar
  1. Niels Westy Forfatter

   Hvorfor mener du at en udvikling, hvor Hispanics nærmer sig hvide, målt på uddannelse og indkomst er problematisk. Det må du jo mene, siden angiver denne del af mit indlæg som falsk.

   Svar
   1. Henrik Madsen

    Er det ikke en stråmand du laver der? Jeg kommenterede jo IKKE på om UDVIKLINGEN hvor hispanics nærmer sig hvide, målt på uddannelse og indkomst, er problematisk (den udvikling er naturligvis ikke problematisk). Jeg kommenterede på det du faktisk skrev! Westy: Som det fremgår er der ganske enkelt ikke belæg for problematisering af indvandringen fra Latinamerika til USA, i hvert fald ikke baseret på indkomst og uddannelse. (FALSK).

    Og min begrundelse er stadig: Der er fx kun halvt så mange hispanics som hvide med en højere uddannelse (SANDT). Og uddannelse er en indikator for fremtidig indtjening (SANDT). Og hispanics ligger en tredjedel under hvide i husstandsindkomst (SANDT). BNP per indbygger: Et land bliver fattigere hvis man importerer personer med en lønindkomst under gennemsnittet (SANDT).

    Svar
    1. Niels Westy Forfatter

     Læs Støvring igen – hans påstand er at tendensen er at det går den forkerte vej – fakta er at det går den rigtige. Det er substansen i indlægget. Ikke at der er forskel. Det bestrider ingen.

     Svar
     1. Henrik Madsen

      Ja, Støvrings: “Disse forskelle har det endda med at blive større med årene” (= FORKERT) [Og det er denne ene linje som Westy går i rette med]

      Tilsvarende gælder for Westys: “Som det fremgår er der ganske enkelt ikke belæg for problematisering af indvandringen fra Latinamerika til USA, i hvert fald ikke baseret på indkomst og uddannelse. (= FORKERT) [Af de grunde jeg beskriver ovenfor].

      ps. SUBSTANSEN i Støvrings indlæg er 2-delt:
      Den PRIMÆRE substans: Er indvandringen økonomisk godt eller skidt.
      Den SEKUNDÆRE substans: Går det den rigtige eller den forkerte vej.

      Svar
       1. Henrik Madsen

        Mine begrundelser: Der er fx kun halvt så mange hispanics som hvide med en højere uddannelse (SANDT). Og uddannelse er en indikator for fremtidig indtjening (SANDT). Og hispanics ligger en tredjedel under hvide i husstandsindkomst (SANDT). BNP per indbygger: Et land bliver fattigere hvis man importerer personer med en lønindkomst under gennemsnittet (SANDT).

        Hvilke af mine begrundelser mener du er forkerte ?

        Svar
        1. Niels Westy Forfatter

         Men igen – Inge bestrider at uddannelsesniveau og medianindkomst er lavere. Om det er et problem er en anden sag. Det er det ikke. Dine forestillinger om at et land bliver fattigere hvis man importerer personer med en lønindkomst under gennemsnittet lider under at denne forestilling er meningsløs (hvem er hr. og fru. Land?) – og at bruge medianindkomsten til det giver absolut ingen mening. Tager vi USA som eksempel er både “Hispanics” og “Hvide” blevet mere velstående. Hvordan kan man så blive fattigere på samme tid? Det giver ingen mening.

         Svar
 2. Emil O W Kirkegaard (@KirkegaardEmil)

  Din fejl her består i at antage at HS indikatoren er stabil over tid. I virkeligheden ændres betydningen af den da flere og flere tager HS. Brug en anden indikator, fx IQ eller indkomst, som ikke har dette problem. Denne fejl ses ret ofte. Mht. indkomst, så husk at tage i betragtning at forskellen afhænger stort af hvor stor andel første generation der er. Din graf viser ikke noget fremskridt som sådan, frem og tilbage. Det kommer jo an på hvilke Hispanics der kommer med tiden — relativt elite migration fra Cuba (set tidligere) vs. lavklassen fra centralamerika (nuværende).

  Svar
  1. niller111

   Grundlag fremgår meget klart og udgangspunktet er Kasper Støvrings postulater, hvor han eksplicit opfordrer til at man selv checker efter i kilden. det gør jeg så, og det viser sig at der ikke er belæg for hans status i den kilde han henviser til. Så nytter det altså ikke noget at kommer bagefter og sige, jamen, du skal bare måle på noget andet. Nej, det skal jeg ikke.

   Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.