Meget mere "flat tax"

Nærværende Punditokrat har ved flere tidligere lejligheder (her og her) udtrykt en vis begejstring for den i mange lande omsiggribende idé om en “flat tax”–altså en fuldstændigt ens indkomstskatsats for alle, hvor alle fradrag og alle skattetrin fjernes i et hug. Fordelene er, kort opsummeret, mange:

  • Mere gennemskueligt skatteniveau; alle kan stort set øjeblikkeligt se, hvis politikerne sætter skattetrykket op.
  • Mindsket progression; mere ud af den sidst tjente krone.Mindre behov for skattebureaukrati hos den enkelte skatteyder i.f.m. selvangivelsen.
  • Mindre behov for skattebureaukrati hos (og overvågning fra) skattemyndighederne.
  • Mindre “kassetænkning” i fradrag o.l.
  • Mindre “gevinstsøgning” (rent-seeking) hos særinteressegrupper, der vil lobbye for fordelagtige fradrag til egen fordel.

Det fænomenale ugeskrift The Economist har af lignende årsager kastet deres kærlighed på idéen og har i denne uge et helt tematillæg om emnet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.